Slovakia

O spolo?nosti AstraZeneca                                          

AstraZeneca je globálna farmaceutická spolo?nos?, ktorá napomáha zlep?i? kvalitu ?ivota pacientov vyvojom a uvádzaním novych liekov a novych diagnostickych postupov v oblasti srdcovocievnych ochorení, ochorení metabolizmu vrátane cukrovky, nádorovych ochorení a taktie? v oblasti ochorení dychacieho traktu a autoimunitnych ochorení.

V spolo?nosti AstraZeneca Slovensko patrí medzi na?e základné hodnoty podpora kreativity a podpora inovatívnych nápadov, ktoré priná?ajú zmenu do v?etkych aspektov na?ej práce a prispievajú k zlep?eniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Spolo?nos? AstraZeneca ka?doro?ne celosvetovo investuje do vyskumu a vyvoja novych liekov a diagnostickych postupov, ?o pevne veríme, pom??e pacientom zmeni? ?ivot k lep?iemu.

Spracovanie osobnych údajov

AstraZeneca berie ochranu súkromia a zabezpe?enia osobnych údajov ve?mi vá?ne. Tento dokument by Vám mal priblí?i?, ako sa s osobnymi údajmi v AstraZeneca nakladá. Tento dokument sa m??e priebe?ne meni?, preto sa k nemu, v prípade záujmu, ?as od ?asu vrá?te.

Aké informácie o Vás spracovávame:

Spracovávame obvykle meno, priezvisko a kontaktnú adresu, telefón ?i email. V niektorych prípadoch spracovávame i ?al?ie údaje o Va?ej osobe, to ale v?dy za predpokladu, ?e ste k tomu vyjadrili súhlas, alebo nám také spracovanie ukladá zákon.

Kto bude ma? k údajom prístup:

Va?e osobné údaje sú prístupné vyhradne pracovníkom, ktorí ich potrebujú, aby v rámci svojej pracovnej ?innosti mohli dosiahnu? ú?el, pre ktory boli Va?e osobné údaje získané. V rámci spracovania je mo?né, ?e Va?e údaje budú takto spracované taktie? mimo územie Slovenskej republiky. V?dy v?ak budú spracované pod?a prísnych bezpe?nostnych pravidiel AstraZeneca.

Pre prípady spracovania osobnych údajov pobo?kami AstraZeneca vytvorila AstraZeneca záv?zné vnútropodnikové pravidlá. Tieto záv?zné pravidlá stanovujú záv?zky spolo?ností koncernu AstraZeneca s oh?adom na prenos osobnych údajov medzi tymito spolo?nos?ami v rámci koncernu.

Pokia? Vás zaujíma, ktoré ?al?ie osoby budú Va?e osobné údaje spracováva?, ste na správnom mieste. Vo formulári súhlasu so spracovaním osobnych údajov sme sa zaviazali na tychto webovych stránkach sprístupni? zoznam tychto os?b:


PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7-Hole?ovice
?eská republika

AstraZeneca Kft
Bocskai út 134-146
1113 Budapest
Ma?arsko

AstraZeneca d.o.o.
Radni?ka cesta 80
Zagreb
Chorvatsko

AstraZeneca UK Limited
Kingdom street 2
London
United Kingdom

Salesforce.com, inc.
The Landmark @ One Market Suite 300
94105 San Francisco
CA
United States

Cognizant Technology Services
500 Frank W Burr Boulevard Teaneck
NJ 07666

BDO spol. s r.o.
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

JD software, s.r.o.
Trnavská ul. 74/A
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Link-In a.s.
Bidláky 837/20,
Brno
?eská republika

Ako chránime Va?e údaje

AstraZeneca aplikuje vnútorné predpisy obsahujúce primerané opatrenia na ochranu súkromia a zabezpe?enia osobnych údajov, ktorych cie?om je zaisti? integritu a adekvátnu ochranu údajov, vrátane Va?ich osobnych údajov.

Viac informácií m??ete nájs? na stránke www.laserjet4250.com. Viac podrobností s oh?adom na zaistenie funk?nosti ochrannych opatrení nem??eme zverejni?.

Právo na prístup a opravu

Ak spracovávame Va?e osobné údaje, máte právo po?adova? od nás prístup k takym údajom a overi? ich správnos?, prípadne po?adova? opravu alebo odstránenie chybnych údajov.

Veríme, ?e táto informácia bola pre Vás u?ito?ná a ?akujeme Vám za Va?u priazeň.

Pre vznesenie po?iadaviek na prístup ?i opravu, ?i ?al?ie informácie o spracovaní Va?ich osobnych údajov, alebo ak si prajete odvola? sv?j súhlas so spracovaním osobnych údajov, m??ete tak u?ini? tu: privacy.sk@astrazeneca.com.

Informácie pre laickú verejnos?

Farmakovigilancia /Bezpe?nos? liekov/

Pokia? máte podozrenie na ne?iaduci ú?inok v súvislosti s u?ívaním lieku spolo?nosti AstraZeneca, kontaktujte prosím svojho o?etrujúceho lekára.

Informácie pre odbornú verejnos?

Tieto stránky obsahujú informácie ur?ené len zdravotníckym pracovníkom v zmysle zákona 362/2011, teda osobám oprávnenych predpisova? alebo vydáva? humánne lieky, zdravotnícke pom?cky a dietetické potraviny.

Vstúpením do tejto sekcie beriete na vedomie, ?e informácie obsiahnuté ?alej na tychto stránkach nie sú ur?ené pre laickú verejnos?, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so v?etkymi rizikami a d?sledkami z toho vyplyvajúcimi pre laickú verejnos?. Tieto riziká zah?ňajú hlavne nesprávnu interpretáciu informácií ?alej uvedenych, nesprávneho úsudku oh?adne vlastného zdravotného stavu ?i mo?nosti vzniku chybnej preferencie vo vz?ahu k ur?itému humánnemu lieku. Zároveň beriete na vedomie, ?e o vhodnosti prípadnej lie?by ur?itym humánnym liekom, ktorého vydaj je viazany na lekársky predpis, rozhoduje Vá? lekár v spolupráci s Vami a o vhodnosti lie?by humánnym liekom, ktorého vydaj nie je viazany na lekársky predpis, by ste sa v?dy mal/-a poradi? s va?ím lekárom alebo lekárnikom.

Lekársky Informa?ny Servis

Spolo?nos? AstraZeneca poskytuje Lekársky Informa?ny Servis o produktoch spolo?nosti. Slu?ba je ur?ená odborníkom v zdravotníctve a ich cie?om je poskytnú? kvalitnú, rychlu a relevantnú informáciu.

?iados? o poskytnutie odbornych lekárskych informácií zasielajte na emailovú adresu:

medinfo-slovakia@astrazeneca.com

Podozrenie na ne?iaduce ú?inky

Ak máte podozrenie, ?e ste sa u svojho pacienta v súvislosti s lie?bou na?ím liekom stretol/-a s:

  • ne?iaducim ú?inkom
  • závadou v kvalite
  • zneu?itím nebo nesprávnym pou?itím
  • interakciou s inymi liekmi
  • u?ívaním v priebehu tehotenstva

vyplňte prosím Hlásenie o ne?iaducom ú?inku prostredníctvom webu http://aereporting.astrazeneca.com alebo formulára   

Hlásenie ne?iadúceho ú?inku

a po?lite faxom na ?íslo +421 2 5737 7778 alebo na adresu:

AstraZeneca AB, o.z.
Patient Safety Manager
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovakia

V prípade nejasností kontaktujte:
skpatientsafetymailbox@astrazeneca.com
+420 602294099

S?a?nos? na kvalitu produktu

Kontaktné údaje:                             PharmDr. Eva Danysová
    +421 901 737 722
    eva.danysova@astrazeneca.com

?iados? o dar

Dary m??u by? venované iba charitatívnym organizáciám alebo inym neziskovym/?tátnym organizáciám zriadenych za ú?elom skuto?ného vyskumu, zdravotníckej pomoci, vzdelávaniu a/alebo charitatívnej ?innosti.

?iadosti spolu s podpornou dokumentáciou je mo?né posla? na emailovú adresu:

daryazcz@astrazeneca.com

Vzor ?iadosti o dar

Formulár ?iadosti o poskytnutie daru

Po?adované podklady:

1.       ?iados? s jasnou ?pecifikáciou, ?o je po?adované a na ?o budú prostriedky vyu?ité (Originál ?iadosti je potom nutné dolo?i? k darovacej zmluve)

2.       Doplňujúce materiály (kalkulácia, rozpo?ty, fotografie alebo obrázky)

3.       Vypis z obchodného registra, stanovy alebo zakladajúce listiny

4.       Vyro?ná správa za minuly rok

5.       V prípade prostriedkov pou?itych v predchádzajúcom období detailny popis vyu?itia

V?etky obdr?ané ?iadosti budú prejednané a vyhodnotené. Vysledky budú následne oznámené nasp?? ?iadate?om. Spolo?nos? AZ SK si m??e vy?iada? doplnenie ?iadosti (?al?ie upresnenie).

AZ SK má tie? právo zverejni? údaje o financovaní, vrátane mena príjemcu daru, ú?elu financovania a poskytnutej ?iastky ?i povahy poskytnutého vecného daru.

AZ SK zd?razňuje, ?e podanie ?iadosti na hore uvedenú emailovú adresu nezakladá právo na poskytnutie daru.

Transparentné zverejňovanie vz?ahov medzi farmaceutickym priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi

Kontaktné údaje

AstraZeneca AB o.z.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

Telefonicky kontakt:                           +421 2 5737 7777
Fax:    +421 2 5737 7778
Email:    infoservis.sk@astrazeneca.com
mapa    
poh?ad na budovu   3.poschodie