Croatia


Dobrodo?li na mre?nu stranicu AstraZeneca Hrvatska

Pobolj?anje zdravlja jedan je od najte?ih izazova s kojima se danas suo?ava svijet. Kao globalna inovativna biofarmaceutska tvrtka, AstraZeneca ima klju?ni doprinos u otkrivanju, razvoju i komercijalizaciji inovativnih lijekova u va?nim podru?jima zdravstvene za?tite, uklju?uju?i zdravstvenu skrb za kardiovaskularne/metaboli?ke bolesti, rak kao i bolesti di?nog sustava, upalne i autoimune bolesti. U svijetu, AstraZeneca je tijekom 2016. godine ulo?ila vi?e od 5,9 milijardi dolara na istra?ivanje i razvoj, isti?u?i na?u predanost pronala?enju novih lijekova kojima bi se moglo promijeniti ?ivote bolesnika.

Bolesnicima i lije?nicima pru?amo lijekove za lije?enje nekih od najra?irenijih bolesti u svijetu. Svojim zaposlenicima nudimo kulturu u kojoj se mogu osje?ati cijenjenima, motiviranima i nagra?enima za svoj doprinos. U zajednici ?elimo biti vrednovani na temelju onoga ?to na?i lijekovi mogu u?initi za dru?tvo i pouzdani zbog na?ina na koji poslujemo. Blisko sura?ujemo sa zdravstvenim radnicima na mnogim podru?jima zdravstva kako bismo razumjeli sve izazove i iskoristili sve svoje vje?tine i resurse te postigli zajedni?ki cilj: unapre?enje zdravlja.

U Hrvatskoj se AstraZeneca fokusira na sljede?a terapijska podru?ja: kardiovaskularne i metaboli?ke bolesti, onkologiju i respiratorne bolesti. AstraZeneca je u Hrvatskoj osnovana 2000. godine kao predstavni?tvo kompanije AstraZeneca UK LIMITED, koja je u kolovozu 2004. registrirana kao AstraZeneca d.o.o.  AstraZeneca u Hrvatskoj zapo?ljava zaposlenike sa ?irokom paletom stru?nosti u razli?itim podru?jima, uklju?uju?i pristup tr?i?tu, prodaju, marketing, medicinske i regulatorne poslove, financije i administraciju. Na? ured u Zagrebu slu?i kao sredi?te komunikacije izme?u na?eg uredskog osoblja i zaposlenika koji izravno sudjeluju u promociji lijekova na?e tvrtke te u medicinskoj edukaciji prema zdravstvenim djelatnicima diljem zemlje.

Kontakt

AstraZeneca d.o.o.
Radni?ka cesta 80, Zagreb
Telefon (centrala): 01 4628 000
Telefaks: 01 46 18 228


Terapijska podru?ja u na?em fokusu


Na?i lijekovi

Podaci o na?im lijekovima

Popis registriranih lijekova tvrtke AstraZeneca u Hrvatskoj

NAZIV LIJEKA INN (me?unarodni neza?ti?eni naziv)
Arimidex? 1 mg filmom oblo?ene tablete* anastrozol
Bevespi Aerosphere? 7,2 mikrograma/5 mikrograma stla?eni inhalat, suspenzija glikopironij/formoterolfumarat dihidrat
Brilique? 60 mg filmom oblo?ene tablete* tikagrelor
Brilique? 90 mg filmom oblo?ene tablete* tikagrelor
Brilique? 90 mg raspadljive tablete za usta 
tikagrelor
Bydureon? 2 mg pra?ak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim osloba?anjem eksenatid
Bydureon? 2 mg pra?ak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim osloba?anjem u napunjenoj brizgalici* eksenatid
Bydureon? 2 mg suspenzija za injekciju s produljenim osloba?anjem u napunjenoj brizgalici  eksenatid
Byetta? 5 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici* eksenatid
Byetta? 10 mikrograma otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici* eksenatid
Casodex? 50 mg filmom oblo?ene tablete* bikalutamid
Casodex? 150 mg filmom oblo?ene tablete* bikalutamid
Daxas? 250 mikrograma tablete roflumilast
Daxas? 500 mikrograma filmom oblo?ene tablete* roflumilast
Duaklir? Genuair? 340 mikrograma/12 mikrograma, pra?ak inhalata* aklidinijev bromid
Ebymect? 5 mg/850 mg filmom oblo?ene tablete  dapagliflozin propandiolhidrat, metforminklorid
Ebymect? 5 mg/1000 mg filmom oblo?ene tablete dapagliflozin propandiolhidrat, metforminklorid
Eklira? Genuair? 322 mikrograma, pra?ak inhalata* aklidinijev bromid
Fasenra? 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici benralizumab
Fasenra? 30 mg otopina za injekciju u napunjenoj ?trcaljki* benralizumab
Faslodex? 250 mg otopina za injekciju* fulvestrant
Fluenz? Tetra sprej za nos, suspenzija cjepivo protiv influence (?ivo, atenuirano, za nos) 
Forxiga? 5 mg filmom oblo?ene tablete dapagliflozin propandiolhidrat
Forxiga? 10 mg filmom oblo?ene tablete* dapagliflozin propandiolhidrat
Edistride? 5 mg filmom oblo?ene tablete dapagliflozin propandiolhidrat
Edistride? 10 mg filmom oblo?ene tablete dapagliflozin propandiolhidrat
Imfinzi 50 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju durvalumab
Iressa? 250 mg filmom oblo?ene tablete* gefitinib
Komboglyze? 2,5 mg/850 mg filmom oblo?ene tablete  saksagliptinklorid, metforminklorid
Komboglyze? 2,5 mg/1000 mg filmom oblo?ene tablete* saksagliptinklorid, metforminklorid
Lokelma? 5 g pra?ak za oralnu suspenziju natrijev cirkonijev ciklosilikat
Lokelma? 10 g pra?ak za oralnu suspenziju natrijev cirkonijev ciklosilikat
Lynparza? 50 mg tvrde kapsule* olaparib
Lynparza? 100 mg filmom oblo?ene tablete* olaparib
Lynparza? 150 mg filmom oblo?ene tablete* olaparib
Nexium? 20 mg ?elu?anootporne tablete* esomeprazolmagnezij trihidrat
Nexium? 40 mg ?elu?anootporne tablete esomeprazolmagnezij trihidrat
Nexium? i.v. 40 mg pra?ak za otopinu za injekciju/infuziju* esomeprazolnatrij
Nolvadex? 10 mg filmom oblo?ene tablete* tamoksifencitrat
Onglyza? 2,5 mg filmom oblo?ene tablete saksagliptinklorid
Onglyza? 5 mg filmom oblo?ene tablete* saksagliptinklorid
Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca, sprej za nos, suspenzija  Pandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (?ivo, atenuirano, za nos)  
Plendil? 5 mg tablete s produljenim osloba?anjem* felodipin
Plendil? 10 mg tablete s produljenim osloba?anjem* felodipin
Pulmicort? Respules? 0,5 mg/ml suspenzija za atomizator* budezonid
Qtern? 5 mg/10 mg filmom oblo?ene tablete* saksagliptin/dapagliflozin
Qtrilmet? 850 mg/2,5 mg/5 mg tablete s prilago?enim osloba?anjem metformin/saksagliptin/dapagliflozin
Qtrilmet? 1000 mg/2,5 mg/5 mg tablete s prilago?enim osloba?anjem metformin/saksagliptin/dapagliflozin
Seroquel? 25 mg filmom oblo?ene tablete kvetiapinfumarat
Seroquel? 100 mg filmom oblo?ene tablete* kvetiapinfumarat
Seroquel? 200 mg filmom oblo?ene tablete* kvetiapinfumarat
Seroquel XR? 50 mg tablete s produljenim osloba?anjem kvetiapinfumarat
Seroquel XR? 150 mg tablete s produljenim osloba?anjem* kvetiapinfumarat
Seroquel XR? 200 mg tablete s produljenim osloba?anjem* kvetiapinfumarat
Seroquel XR? 300 mg tablete s produljenim osloba?anjem* kvetiapinfumarat
Seroquel XR? 400 mg tablete s produljenim osloba?anjem* kvetiapinfumarat
Symbicort? 160 mikrograma/ 4,5 mikrograma po potisku, stla?eni inhalat, suspenzija* budezonid, formoterolfumarat dihidrat
Symbicort? Turbuhaler? 80 mikrograma/ 4,5 mikrograma po inhalaciji, pra?ak inhalata* budezonid, formoterolfumarat dihidrat
Symbicort? Turbuhaler? 160 mikrograma/ 4,5 mikrograma po inhalaciji, pra?ak inhalata* budezonid, formoterolfumarat dihidrat
Symbicort? Turbuhaler? 320 mikrograma/ 9 mikrograma po inhalaciji, pra?ak inhalata* budezonid, formoterolfumarat dihidrat
Tagrisso? 40 mg filmom oblo?ene tablete* osimertinibmesilat
Tagrisso? 80 mg filmom oblo?ene tablete* osimertinibmesilat
Xigduo? 5 mg/850 mg filmom oblo?ene tablete dapagliflozin propandiolhidrat, metforminklorid
Xigduo? 5 mg/1000 mg filmom oblo?ene tablete* dapagliflozin propandiolhidrat, metforminklorid
Zoladex? 3,6 mg implantat* goserelinacetat
Zoladex LA? 10,8 mg implantat* goserelinacetat
Zomig? 2,5 mg filmom oblo?ene tablete* zolmitriptan
Zomig Rapimelt? 2,5 mg raspadljive tablete za usta* zolmitriptan


*Dostupno na listi lijekova HZZO-a

? DUAKLIR i EKLIRA su registrirani ?igovi pod licencom tvrtke Almirall S.A.

? GENUAIR je registrirani ?ig grupe AstraZeneca

 


Detaljne informacije o lijekovima mo?ete prona?i u sa?etku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku koji su dostupni na mre?noj stranici hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ovdje.

Ako imate neko pitanje u vezi na?ih lijekova, molimo kontaktirajte nas na broj telefona: 01 4628 000 ili adresu e-po?te MedicalInformationCRO@astrazeneca.com


Karijera kod nas


Posao ne smije biti samo mjesto gdje ?morate“ provesti dio svog ?ivota, stoga u kompaniji AstraZeneca dajemo sve od sebe kako bismo stvorili izazovnu okolinu i time potaknuli kreativnost i u?inkovitost na?ih zaposlenika.

Vi?e informacija o trenutno otvorenim natje?ajima mo?ete na?i ovdje: https://job-search.astrazeneca.com/croatia.

Svoju prijavu i ?ivotopis mo?ete poslati na e-mail adresu jobs.croatia@astrazeneca.com.


Objava podataka o prijenosu vrijednosti

Cilj objave prijenosa vrijednosti Primateljima je prijavljivanje vrijednosti (nov?anih ili u naravi) namijenjenih zdravstvenim radnicima/organizacijama s kojim sura?ujemo, prema namjeri i odredbama iz Kodeksa o javnom objavljivanju EFPIA-e i primjenjivim kodeksima lokalnih udru?enja. Individualni Primatelji dali su svoj pristanak na objavljivanje – pristanak je neophodan u skladu s primjenjivim kodeksima na koje smo se obvezali. Ove objave ne podrazumijevaju dozvolu osobama koje pristupaju na?oj web-stranici ili nacionalnim platformama da dodatno obra?uju podatke zdravstvenih radnika. Radi ispravnog shva?anja izvje??a iz na?ih objavljivanja koja su sadr?ana na ovoj web-stranici, provjerite Metodologiju s poja?njenjima zna?enja i sadr?ajem prijavljenih prijenosa vrijednosti. Za preuzimanje na?ih pretpostavki i tuma?enja Kodeksa o javnom objavljivanju Europskog udru?enja inovativnih farmaceutskih kompanija (EFPIA) Metodologija izrade izvje?taja za 2017. godinu u 2018. godini kliknite ovdje.

Za pristup podacima o pla?anju i prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima/organizacijama sa sjedi?tem u Hrvatskoj u razdoblju izme?u 1.1.2017. i 31.12.2017. kliknite ovdje.

Pro?itajte vi?e

Za pristup podacima o pla?anju i prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima/organizacijama sa sjedi?tem u Hrvatskoj u razdoblju izme?u 1.1.2016. i 31.12.2016. kliknite ovdje.

Za preuzimanje PDF dokumenta s podacima o pla?anju i prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima/organizacijama sa sjedi?tem u Hrvatskoj u razdoblju izme?u 1.1.2015. i 31.12.2015. kliknite ovdje.


Potpora zajednici

AstraZeneca d.o.o. Hrvatska ponosna je na doprinos zajednici kroz podr?ku udruga bolesnika.

Tijekom 2018. godine AstraZeneca d.o.o. je potpomogla slijede?e Udruge Pacijenata:

  • Hrvatski savez dijabeti?kih udruga financijskom potporom u iznosu od 32.000 kuna za organizaciju edukativnog ljetnog kampa za djecu oboljelu od ?e?erne bolesti i financijskom potporom u iznosu od 6.000 kuna za aktivnosti obilje?avanja Svjetskog dana ?e?erne bolesti, 14. studenog 2018. godine.
  • ?upanijsku ligu protiv raka Split financijskom potporom u iznosu od 25.000 kuna za provo?enje javnozdravstvenih aktivnosti za prevenciju raka i pomo? oboljelima od raka u 2018. godini
  • Udrugu ?ena oboljelih i lije?enih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja "SVE za NJU!" financijskom potporom u iznosu od 30.000 kuna za aktivnosti centra za psiholo?ku pomo? ?enama oboljelim od raka te edukativnim aktivnostima Udruge prema javnosti povodom obilje?avanja Svjetskog dana raka jajnika i javnozdravstvenu kampanju za osvje??ivanje javnosti o ginekolo?kim karcinomima ?To nisu samo ?enske stvari“ u svibnju 2018. godine, te financijskom potporom u iznosu od 10.000 kuna za provo?enje javnozdravstvenih aktivnosti za prevenciju raka dojke i pomo? oboljelima od raka dojke u listopadu 2018. godine
  • Dje?ji klub ?Dalmalino“ financijskom potporom u iznosu od 5.000 kuna za provo?enje programa – humane akcije ?Dalmalino uveseljava djecu!“ za djecu na lije?enju u bolnicama i klinikama u Republici Hrvatskoj, u rujnu i listopadu 2018. godine
  • Me?unarodni Institut Prirodnog zdravlja financijskom potporom u iznosu od 10.200 kuna za edukaciju dvoje djece u projektu “Zdrava djeca” u 2018. godini

 


Pro?itajte vi?e

Tijekom 2017.g. AstraZeneca d.o.o. je potpomogla slijede?e Udruge Pacijenata:

Hrvatska liga protiv raka: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla obilje?avanje 50 godina aktivnosti borbe protiv raka donacijom financijskih sredstava u iznosu 10.000 HRK za rad udruge.

Hrvatski savez dijabeti?kih udruga: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava aktivnosti edukacije stanovni?tva o ?e?ernoj bolesti uz obilje?avanje Svjetskog dana dijabetesa 14.11.2017.g. u iznosu od 6.000 HRK i edukativno-rehabilitacijski kamp za djecu i mlade oboljele od ?e?erne bolesti – Ljetni kamp (medicinska rehabilitacija s terapijskom edukacijom djece i mladih sa ?e?ernom bole??u) 2017. u iznosu od 32.000 HRK.

Udruga ?ena oboljelih i lije?enih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja "SVE za NJU!": AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava u iznosu 30.000 HRK organizaciju aktivnosti centra za psiholo?ku pomo? ?enama oboljelim od raka te edukativnim aktivnostima Udruge prema javnosti povodom obilje?avanja Svjetskog dana raka jajnika, 5.000 HRK za aktivnosti edukacije javnosti tijekom listopada - mjeseca borbe protiv raka dojke, te 15.000 KRK za pomo? u projektu prijevoda, obrade i naklade hrvatskog izdanja ESMO vodi?a za oboljele od raka plu?a nemalih stanica.

Udruga oboljelih od raka plu?a i drugih bolesti plu?a JEDRA: AstraZeneca d.o.o.  je donacijom financijskih sredstava u iznosu 20.000 HRK potpomogla aktivnosti obilje?avanja 10. obljetnice rada udruge i rad udruge.

Tijekom 2016.g. AstraZeneca d.o.o. je potpomogla slijede?e Udruge Pacijenata:

Hrvatski savez dijabeti?kih udruga: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava aktivnosti edukacije stanovni?tva o ?e?ernoj bolesti uz obilje?avanje Svjetskog dana dijabetesa 14.11.2016.g. u iznosu od 6.000 HRK i edukativno-rehabilitacijski kamp za djecu i mlade oboljele od ?e?erne bolesti – Ljetni kamp (medicinska rehabilitacija s terapijskom edukacijom djece i mladih sa ?e?ernom bole??u) 2016. u iznosu od 32.000 HRK.

Udruga ?ena oboljelih i lije?enih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja "SVE za NJU!": AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava u iznosu 30.000 HRK organizaciju aktivnosti centra za psiholo?ku pomo? ?enama oboljelim od raka te edukativnim aktivnostima Udruge prema javnosti (obilje?avanje Svjetskog dana raka jajnika, obilje?avanje Mjeseca borbe protiv raka dojke), te donacijom knjiga ?Rak dojke i suvremeni na?ini rekonstrukcije - kad se ?ivot okrene naglava?ke“ u vrijednosti od 4.014,96 kuna.

Tijekom 2015.g. AstraZeneca d.o.o. je potpomogla slijede?e Udruge Pacijenata:

Hrvatski savez dijabeti?kih udruga: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava aktivnosti edukacije stanovni?tva o ?e?ernoj bolesti uz obilje?avanje Svjetskog dana dijabetesa 14.11.2015.g. u iznosu od 5.000 HRK i edukativno-rehabilitacijski kamp za djecu i mlade oboljele od ?e?erne bolesti – Ljetni kamp (medicinska rehabilitacija s terapijskom edukacijom djece i mladih sa ?e?ernom bole??u) 2015. u iznosu od 28.000 HRK.

Me?unarodni institut prirodnog zdravlja: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava u iznosu 10.200 HRK aktivnosti edukacije dvoje autisti?ne djece.

Udruga ?ena oboljelih i lije?enih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja "SVE za NJU!": AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava u iznosu 20.000 HRK organizaciju aktivnosti centra za psiholo?ku pomo? ?enama oboljelim od raka te edukativnim aktivnostima Udruge prema javnosti.

Hrvatska liga protiv raka: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava u iznosu 15.000 HRK aktivnosti obilje?avanja Dana zdravih dojki 17.10.2015.

Tijekom 2014.g. AstraZeneca d.o.o. je potpomogla slijede?e Udruge Pacijenata:

Hrvatski savez dijabeti?kih udruga: AstraZeneca d.o.o. je potpomogla donacijom financijskih sredstava za aktivnosti edukacije stanovni?tva o ?e?ernoj bolesti, uz obilje?avanje Svjetskog dana dijabetesa 14.11.2014.g., u iznosu od 55.000 HRK i za edukativno-rehabilitacijski kamp za djecu i mlade oboljele od ?e?erne bolesti – Ljetni kamp (medicinska rehabilitacija s terapijskom edukacijom djece i mladih sa ?e?ernom bole??u) 2014, u iznosu od 28.000 HRK.

Hrvatska udruga Transplant: AstraZeneca d.o.o. je, materijalnom donacijom rabljenog uredskog namje?taja s uslugom selidbe, procijenjene vrijednosti 7.662 HRK, potpomogla opremanje prostora udruge ?Ku?a ?ivota“ u Zagrebu.

 


Prijava nuspojava

?to je to nuspojava?

Nuspojava je svaka ?tetna i ne?eljena reakcija na lijek. To uklju?uje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta, nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta [uklju?uju?i predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije ("off-label"), pogre?nu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogre?ke] te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izlo?enosti.

Kako prijaviti sumnju na nuspojavu?

Ako sumnjate da ste do?ivjeli nuspojavu povezanu s lijekom tvrtke AstraZeneca, to mo?ete prijaviti:

1. svom lije?niku ili ljekarniku,

2. hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode putem On-line aplikacije za prijavu nuspojava, mobilne aplikacije za prijavu nuspojava ili putem Obrasca za prijavu nuspojave za pacijente/korisnike lijeka,

ili

3. izravno nama putema aplikacije: http://aereporting.astrazeneca.com


Croatia

AstraZeneca d.o.o.

Radni?ka cesta 80, Zagreb


Veeva ID HR-0048, 11/2017

zadnja izmjena 10/02/2020