Greece

Στην AstraZeneca θ?λοντα? να ανταποκριθο?με αποτελεσματικ? σε ?ναν μεταβαλλ?μενο κ?σμο και στο αυξημ?νο φορτ?ο ν?σων, επενδ?ουμε συνεχ?? σε μ?α απ? τι? πιο ισχυρ?? και αποδοτικ?? γραμμ?? παραγωγ??, στον κλ?δο τη? φαρμακοβιομηχαν?α?. Εργαζ?μαστε με προσ?λωση για την παροχ? φαρμ?κων και θεραπει?ν που αλλ?ζουν τη ζω? των ασθεν?ν σε ?λο τον κ?σμο.

Συνεχ?ζουμε να υπερβα?νουμε τα ?ρια τη? επιστ?μη?, με στ?χο την παροχ? καινοτ?μων φαρμ?κων και θεραπει?ν που προλαμβ?νουν, αντιμετωπ?ζουν και θεραπε?ουν, μερικ?? απ? τι? πλ?ον σημαντικ?? παγκ?σμιε? προκλ?σει? υγε?α?, ?πω? ο καρκ?νο?, ο διαβ?τη?, οι καρδιακ??, νεφρικ?? και αναπνευστικ?? ν?σοι. Στην AstraZeneca, η καινοτομ?α ε?ναι μ?α ?ννοια συνυφασμ?νη με την αν?πτυξη. Ε?ναι η κινητ?ριο? δ?ναμη για να κ?νουμε πρ?ξη το ?ραμ? μα? για τη βελτ?ωση τη? ζω?? χιλι?δων ανθρ?πων, προσφ?ροντ?? του? καινοτ?με? θεραπε?ε?. Παρ?λληλα, εξασφαλ?ζουμε ?τι τα φ?ρμακα αυτ? θα φτ?σουν στου? ασθενε?? που τα ?χουν αν?γκη, με τρ?πο που ωφελε? την κοινων?α και τον πλαν?τη μα?.

Επενδ?οντα? σε πολυετε?? ?ρευνε? και κλινικ?? μελ?τε?, αξιοποιο?με τα πρωτοφαν? επιστημονικ? επιτε?γματα και τον συνδυασμ? δεδομ?νων και ψηφιακ?? τεχνολογ?α? ταχ?τερα για την παροχ? αποτελεσματικ?ν και ασφαλ?ν φαρμ?κων και θεραπει?ν, προ? ?φελο? του ασθεν?.

Η αν?πτυξη τη? εταιρε?α? μα?, ?μω?, ε?ναι συνυφασμ?νη και με την ικανοπο?ηση και την αποδοτικ?τητα των ανθρ?πων που εργ?ζονται σε αυτ?. Για το λ?γο αυτ? ε?μαστε αφοσιωμ?νοι στη δημιουργ?α και αν?πτυξη εν?? σπουδα?ου εργασιακο? περιβ?λλοντο?, που απαρτ?ζεται απ? μια ταλαντο?χα και ποικιλ?μορφη ομ?δα που πιστε?ει στι? δυνατ?τητε? τη? επιστ?μη?. Δρο?με με γν?μονα τι? αξ?ε? μα?, εν? καλλιεργο?με μια κουλτο?ρα επιχειρηματικ?, συνεργατικ? και ανοιχτ? σε ν?ε? ιδ?ε?.

Γνωρ?ζουμε ?τι δεν μπορο?με να επιτ?χουμε μ?νοι μα? του? στ?χου? μα?. Στο πλα?σιο αυτ?, ?χοντα? ω? προτεραι?τητ? μα? τον ασθεν?, επενδ?ουμε στην εγκαθ?δρυση σχ?σεων εμπιστοσ?νη? με του? ανθρ?που? που ε?ναι επιφορτισμ?νοι με τη φροντ?δα και τη θεραπε?α των ασθεν?ν. Ω? ?να? βι?σιμο? οργανισμ??, δ?σμευσ? μα? ε?ναι να αποτελο?με ?ναν ?μπιστο ετα?ρο που ?χει θετικ? αντ?κτυπο στην κοινων?α και ?ναν σ?μμαχο στον αγ?να για την ικανοπο?ηση του παγκ?σμιου αιτ?ματο? για αποτελεσματικ? φροντ?δα υγε?α?.

Θεραπευτικ?? Kατηγορ?ε?

 

Θεραπευτικ? Κατηγορ?α

 

Ονομασ?α

 

Δραστικ? Ουσ?α

 

 

 

 

 

 

Αναπνευστικ?? Παθ?σει?

 

 

 

 

 

 

ALVESCO

CICLESONIDE

DAXAS

ROFLUMILAST

DUAKLIR

ACLIDINIUM+FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

EKLIRA

ACLIDINIUM

FASENRA BENRALIZUMAB

OXEZ TURBUHALER

FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

PULMICORT

BUDESONIDE

PULMICORT TURBUHALER

BUDESONIDE

SYMBICORT  

BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

SYMBICORT TURBUHALER  

BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE

 

 

 

 

 

 

 

Καρδιαγγειακ?? & Μεταβολικ?? Παθ?σει?

 

 

 

 

 

 

 

ATACAND  

CANDESARTAN CILEXETIL

ATACAND PLUS  

CANDESARTAN CILEXETIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

BRILIQUE  

TICAGRELOR

FORXIGA

DAPAGLIFLOZIN

XIGDUO

DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN

BYETTA

EXENATIDE

BYDUREON

EXENATIDE

CRESTOR  

ROSUVASTATIN

INDERAL

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE

ONGLYZA  

SAXAGLIPTIN

KOMBOGLYZE

SAXAGLIPTIN + METFORMIN

PLENDIL

FELODIPINE

TENORETIC

ATENOLOL + CHLORTALIDONE

TENORMIN

ATENOLOL

ZESTORETIC

LISINOPRIL DIHYDRATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE

ZESTRIL

LISINOPRIL

 

 

 

 

Ογκολογικ?? Παθ?σει?

 

 

ARIMIDEX

ANASTROZOLE

CASODEX

BICALUTAMIDE

FASLODEX  

FULVESTRANT

IMFINZI DURVALUMAB

IRESSA  

GEFITINIB

LYNPARZA

OLAPARIB

NOLVADEX  

TAMOXIFEN

ZOLADEX  

GOSERELINE

TAGRISSO

OSIMERTINIB

 

Παθ?σει? Κεντρικο? Νευρικο? Συστ?ματο?

SEROQUEL

QUETIAPINE

SEROQUEL XR 

QUETIAPINE

 

Παθ?σει? πεπτικο?

LOSEC

OMEPRAZOLE

NEXIUM

ESOMEPRAZOLE

Παραγγελ?ε? Πελατ?ν - Κ?ντρο Διανομ??

Για παραγγελ?ε? Φαρμακαποθηκ?ν / Ιδιωτικ?ν Φαρμακε?ων πατ?στε εδ?: http://b2b.astrazeneca.gr/

Για παραγγελ?ε? Νοσοκομε?ων / Ιδιωτικ?ν κλινικ?ν πατ?στε εδ?: AZGRorders@astrazeneca.com


Στοιχε?α Επικοινων?α?:

4 & 25η? Μαρτ?ου Λ?φο? Κυρ?λλου 19300 Ασπρ?πυργο? – Αττικ?

T: (+30) 216 2000000, F: (+30) 210 5596973

E-mail: azgr-customercare@astrazeneca.com

Καρι?ρα στην AstraZeneca Ελλ?δα?

Για καρι?ρα στην AstraZeneca Ελλ?δα? πατ?στε εδ?: http://www.laserjet4250.com/careers.html

Οι θ?σει? που αφορο?ν την Ελλ?δα αναρτ?νται στην παγκ?σμια ιστοσελ?δα τη? AstraZeneca – AstraZeneca Global Career Site. Ε?ν δεν υπ?ρχει προ? το παρ?ν διαθ?σιμη θ?ση εργασ?α? κατ?λληλη τη? αναζ?τησ?? σα?, μπορε?τε να εγγραφε?τε στην ιστοσελ?δα για να λαμβ?νετε ειδοποι?σει? μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου σχετικ? με τι? μελλοντικ?? διαθ?σιμε? θ?σει? εργασ?α? που αντιστοιχο?ν στα κριτ?ρια αναζ?τησ?? σα?. Υπενθυμ?ζεται ?τι η AstraZeneca Ελλ?δα? λαμβ?νει υπ?ψιν και αξιολογε? αιτ?σει? για θ?ση εργασ?α? που ?χουν καταβληθε? μ?σω τη? προαναφερ?μενη? ιστοσελ?δα? και που ?χουν ακολουθ?σει ?λε? τι? απαρα?τητε? διαδικασ?ε?.

Σε συμμ?ρφωση με την ευρωπα?κ? και ελληνικ? νομοθεσ?α για την επεξεργασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα, τα βιογραφικ? σημει?ματα που περιλαμβ?νονται στι? αιτ?σει? εργασ?α? των υποψηφ?ων  που δεν θα προσληφθο?ν διατηρο?νται για μ?α περ?οδο ?ξι (6) μην?ν μετ? την υποβολ? του?, με σκοπ? την επανεκτ?μηση τη? αιτ?σεω? για την ?δια ? ?λλη κατ?λληλη θ?ση εργασ?α?. Μετ? την π?ροδο του διαστ?ματο? αυτο? τα δεδομ?να αυτ? καταστρ?φονται/διαγρ?φονται.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με την επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα? προσωπικο? χαρακτ?ρα στο πλα?σιο εξ?ταση? τη? αιτ?σε?? σα?, παρακαλο?με διαβ?στε την αναλυτικ? Δ?λωση Απορρ?του για Εξωτερικο?? Υποψηφ?ου?, η οπο?α ε?ναι αναρτημ?νη εδ?.

Τα ν?α τη? AstraZeneca Ελλ?δα?

Δελτ?α Τ?που

2020

 • 15 Ιουν?ου 2020 - ?Η AstraZeneca θα προμηθε?σει την Ευρ?πη ?ω? 400 εκατ. δ?σει? του εμβολ?ου του Πανεπιστημ?ου τη? Οξφ?ρδη? χωρ?? κ?ρδο??

           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 • 4 Μα?ου 2020 - ?Η Δ?ναμη του μΑΖ?? #ΗDynamiTouMazi. To μ?νυμα τη? AstraZeneca στη μ?χη κατ? του SARS-CoV-2 

           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 • 26 Μαρτ?ου 2020 - Η AstraZeneca προχωρ? σε δωρε? 9 εκατομμυρ?ων ιατρικ?ν μασκ?ν για την υποστ?ριξη των εργαζομ?νων στον τομ?α τη? υγειονομικ?? περ?θαλψη? παγκοσμ?ω? στη μ?χη εν?ντια στη ν?σο COVID-19

           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • 11 Φεβρουαρ?ου 2020 - Πρ?γραμμα “Ambition Zero Carbon” τη? AstraZeneca: Μηδενικ?? εκπομπ?? ?νθρακα, ?ω? το 2025 και διασφ?λιση αρνητικο? αποτυπ?ματο?, ?ω? το 2030

           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • 21 Ιανουαρ?ου 2020 - AstraZeneca Ελλ?δα?: Πρωτοβουλ?ε? με θετικ? επ?δραση στην Κοινων?α

           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιατρικ? Πληροφ?ρηση αποκλειστικ? για Επαγγελματ?ε? Υγε?α?

Σε περ?πτωση που ε?στε Επαγγελματ?α? Υγε?α? (δηλ. Ιατρ??, Φαρμακοποι?? ? Νοσηλευτ??), εργαζ?μενο?/η στην Ελλ?δα, και επιθυμε?τε να λ?βετε ιατρικ? πληροφ?ρηση, παρακαλε?σθε:

 • να επισκεφθε?τε τον ιστ?τοπο του τμ?ματο? Ιατρικ?? Πληροφ?ρηση? τη? AstraZeneca Ελλ?δο?: https://medicalinformation.astrazeneca.gr/, ?
 • να καλ?σετε στο τηλ?φωνο 0030 210 6871500

 

Αναφορ? Ανεπιθ?μητων Ενεργει?ν & Παραπ?νων Ποι?τητα?

Σε περ?πτωση που θ?λετε να αναφ?ρετε κ?ποια Ανεπιθ?μητη Εν?ργεια, παρακαλε?σθε:

 • να κ?νετε κλικ στο link https://aereporting.astrazeneca.com και στη συν?χεια να επιλ?ξετε ?Greece? απ? την αναπτυσσ?μενη λ?στα (drop-down list) και να συμπληρ?σετε/υποβ?λλετε τη σχετικ? ηλεκτρονικ? φ?ρμα (αφο? πρ?τα επιλ?ξετε την ιδι?τητ? σα?), ?
 • να καλ?σετε στο τηλ?φωνο : 0030 210 6871500

Σε περ?πτωση που θ?λετε να αναφ?ρετε κ?ποιo Παρ?πονο Ποι?τητα?, παρακαλε?σθε να καλ?σετε στο τηλ?φωνο 0030 210 6871500.

Γνωστοπο?ηση απ? την AstraZeneca παροχ?ν σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κ?δικα Δημοσιοπο?ηση? του ΣΦΕΕ και του Κ?δικα Δημοσιοπο?ηση? τη? ΕFPIA

Στην παρο?σα σελ?δα δημοσιοποιο?νται οι αμοιβ?? και παροχ?? τη? AstraZeneca προ? Επαγγελματ?ε? Υγε?α?/Επιστημονικο?? Υγειονομικο?? Φορε?? (ΕΥ/ΕΥΦ) που βρ?σκονται στην Ελλ?δα.

Η AstraZeneca πιστε?ει ακρ?δαντα ?τι οι αλληλεπιδρ?σει? μεταξ? ΕΥ/ΕΥΦ επηρε?ζουν θετικ? την ποι?τητα τη? θεραπε?α? των ασθεν?ν και την αξ?α τη? ιατρικ?? ?ρευνα?.

Προκειμ?νου να παρ?χουν στου? ασθενε?? τι? β?λτιστε? θεραπευτικ?? επιλογ??, οι Επαγγελματ?ε? Υγε?α? πρ?πει να ενημερ?νονται σχετικ? με τι? τελευτα?ε? εξελ?ξει? για υφιστ?μενα και πιθαν? ν?α φ?ρμακα. Η φαρμακευτικ? βιομηχαν?α ?χει καθ?κον να παρ?χει αυτ?? τι? πληροφορ?ε?. Οι Επαγγελματ?ε? Υγε?α? με τη σειρ? του? προσφ?ρουν στη φαρμακευτικ? βιομηχαν?α πληροφορ?ε? για τη βελτ?ωση των φαρμ?κων κατ?πιν παρατ?ρηση? τη? λειτουργ?α? του? σε πραγματικ? περιβ?λλον.

Επιπλ?ον, αναγνωρ?ζουμε ?τι οι ασθενε?? αναμ?νουν διαφ?νεια γ?ρω απ? αυτ?? τι? σχ?σει?, ?στε να αισθ?νονται σ?γουροι ?τι οι Επαγγελματ?ε? Υγε?α? ε?ναι αμερ?ληπτοι και προτε?νουν π?ντα τι? πλ?ον κατ?λληλε? θεραπευτικ?? επιλογ??.

Σ?μφωνα με το ?ρθρο 66 παρ. 7α του Ν?μου 4316/2014, οι φαρμακευτικ?? εταιρε?ε? στην Ελλ?δα υποχρεο?νται να δημοσιοποιο?ν, σ?μφωνα με τι? ανωτ?ρω διατ?ξει? ε?τε σε συγκεντρωτικ? ε?τε σε ατομικ?, αν? περ?πτωση, σ?μφωνα με το εκ?στοτε ισχ?ον κανονιστικ? πλα?σιο,  κ?θε παροχ? που χορηγο?ν προ? Επαγγελματ?ε? Υγε?α? (ΕΥ) και Επιστημονικο?? Υγειονομικο?? Φορε?? (ΕΥΦ). Επιπροσθ?τω?, ο Κ?δικα? Δημοσιοπο?ηση? τη?  Ευρωπα?κ?? Ομοσπονδ?α? Φαρμακευτικ?ν Βιομηχανι?ν και Συνδ?σμων (EFPIA) και ο Κ?δικα? Δημοσιοπο?ηση? του Συνδ?σμου Φαρμακευτικ?ν Επιχειρ?σεων Ελλ?δο? (ΣΦΕΕ) απαιτο?ν απ? τα μ?λη του? να γνωστοποιο?ν τι? πληρωμ?? και παροχ?? προ? Επαγγελματ?ε? Υγε?α? (ΕΥ) και Επιστημονικο?? Υγειονομικο?? Φορε?? (ΕΥΦ), σε συμμ?ρφωση και με το κε?μενο κανονιστικ? πλα?σιο.

Πιστε?ουμε ?τι η συμμ?ρφωση με τι? προαναφερθε?σε? διατ?ξει? θα παρ?χει μεγαλ?τερη διαφ?νεια ω? προ? αυτ?? τι? ?δη εκτεν?? ρυθμισμ?νε? σχ?σει?.

Οι παροχ?? που γνωστοποιο?νται εδ? ?γιναν για δραστηρι?τητε? ?πω?: ομιλ?ε? σε επιστημονικ?? συναντ?σει?, υπηρεσ?ε? εκπα?δευση?/επιμ?ρφωση?,  συμμετοχ? σε συμβουλευτικ?? επιτροπ?? εμπειρογνωμ?νων (Advisory Boards), ?ρευνα και εκπα?δευση.

Δ?λωση Αποπο?ηση? Ευθ?νη? τη?  Astra Zeneca σχετικ? με τη δημοσιοπο?ηση στοιχε?ων
?Η δημοσιοπο?ηση των παροχ?ν, ε?τε σε συγκεντρωτικ? ε?τε σε ατομικ? β?ση, αν?  περ?πτωση, αποσκοπε? στην καταγραφ? των παροχ?ν (χρηματικ?? ? σε ε?δο?) σε Επαγγελματ?ε? Υγε?α? / Επιστημονικο?? Υγειονομικο?? Φορε?? με του? οπο?ου? η εταιρε?α μα? συνεργ?ζεται/ ?χει σχ?σει?, σ?μφωνα με το ?ρθρο 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, αλλ? και σ?μφωνα με του? στ?χου? και τι? διατ?ξει? που περιλαμβ?νονται τ?σο στον Κ?δικα Δημοσιοπο?ηση? τη? EFPIA ?σο και στον Κ?δικα Δημοσιοπο?ηση? του ΣΦΕΕ. Ρητ? σημει?νουμε, ?τι η παρο?σα δημοσιοπο?ηση διαμορφ?θηκε μετ? την ?κδοση των  υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτ?σεων τη? Αρχ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα τη? 29.06.2016 και τη? 13.04.2017 αντ?στοιχα, του περιεχομ?νου των οπο?ων λ?βαμε γν?ση. Επιφυλασσ?μαστε σε επικαιροποιημ?νη δημοσιοπο?ηση των ω? ?νω παροχ?ν σε περ?πτωση ?κδοση? οποιασδ?ποτε νε?τερη? κανονιστικ?? οδηγ?α? ? δι?ταξη?. Μ?σω τη? δημοσ?ευση? αυτ??, οι χρ?στε? τη? ιστοσελ?δα? μα? ? τη? εθνικ?? πλατφ?ρμα? του ΕΟΦ δεν εξουσιοδοτο?νται ο?τε δ?νανται να προβο?ν σε επιπλ?ον επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων των Επαγγελματι?ν Υγε?α?. Για την καλ?τερη καταν?ηση των στοιχε?ων που ?χουν καταγραφε? και δημοσιοποιο?νται στην Ιστοσελ?δα, αναφερ?μαστε στο Μεθοδολογικ? σημε?ωμα, στο οπο?ο διευκριν?ζονται η ?ννοια και το περιεχ?μενο των παροχ?ν που καταγρ?φηκαν και δημοσιοποι?θηκαν.? 

 • 2019
  • Μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στη μεθοδολογ?α που ακολουθ?σαμε σχετικ? με τη δημοσιοπο?ηση των παροχ?ν σ?μφωνα με τι? ανωτ?ρω διατ?ξει? πατ?ντα? εδ?.
  • Μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στη λ?στα παροχ?ν προ? ΕΥ/ΕΥΦ πατ?ντα? εδ?.
 • 2018
  • Μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στη μεθοδολογ?α που ακολουθ?σαμε σχετικ? με τη δημοσιοπο?ηση των παροχ?ν σ?μφωνα με τι? ανωτ?ρω διατ?ξει? πατ?ντα? εδ?.
  • Μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στη λ?στα παροχ?ν προ? ΕΥ/ΕΥΦ πατ?ντα? εδ?.
 • 2017
  • Μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στη μεθοδολογ?α που ακολουθ?σαμε σχετικ? με τη δημοσιοπο?ηση των παροχ?ν σ?μφωνα με τι? ανωτ?ρω διατ?ξει? πατ?ντα? εδ?.
  • Μπορε?τε να ?χετε πρ?σβαση στη λ?στα παροχ?ν προ? ΕΥ/ΕΥΦ πατ?ντα? εδ?.

Δ?λωση ενημ?ρωση? για την επεξεργασ?α προσωπικ?ν δεδομ?νων πελατ?ν & προμηθευτ?ν

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 Στο πλα?σιο τη? συμβατικ?? μα? σχ?ση?, η ASTRAZENECA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξ?? η ?ASTRAZENECA?, ?/και ?Εταιρε?α?), θα συλλ?ξει και θα χρησιμοποι?σει προσωπικ? σα? στοιχε?α σε ηλεκτρονικ? ?/και σε ?ντυπη μορφ?. Η παρο?σα ενημ?ρωση στοχε?ει να σα? παρ?σχει πληροφορ?ε? σχετικ? με το π?? η Εταιρε?α διαχειρ?ζεται τα προσωπικ? σα? δεδομ?να καθ?? και σχετικ? με τα δικαι?ματα που ?χετε ω? υποκε?μενα των δεδομ?νων. 

2. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 Ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να επεξεργαστο?με τα ελ?χιστα αναγκα?α προσωπικ? σα? δεδομ?να για την εκπλ?ρωση των υποχρε?σεων και δικαιωμ?των τη?  ASTRAZENECA  β?σει των ?ρων τη? υφιστ?μενη? μεταξ? μα? σ?μβαση?  ?/και των εκ του ν?μου υποχρε?σε?ν μα? (?πω?, ενδεικτικ?, εκ τη? φορολογικ?? νομοθεσ?α?), ?/και για την ικανοπο?ηση ?ννομων συμφερ?ντων μα?, ?πω? η επιδ?ωξη ν?μιμων επιχειρηματικ?ν σκοπ?ν αλλ? και η ?σκηση και υπερ?σπιση των δικαιωμ?των μα?. 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1 Η ASTRAZENECA ενεργε? ω? ?Υπε?θυνο? Επεξεργασ?α?? και καθορ?ζει του? σκοπο?? και τον τρ?πο, με τον οπο?ον τα προσωπικ? σα? δεδομ?να συλλ?γονται, χρησιμοποιο?νται και/? ενδεχομ?νω? κοινοποιο?νται σε τρ?του? απ? την Εταιρε?α, ?πω? διευκριν?ζεται απ? την παρο?σα Δ?λωση Ενημ?ρωση??.

4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Στο πλα?σιο τη? υφιστ?μενη? σχ?ση? μα?, θα συλλ?ξουμε προσωπικ? δεδομ?να, συμπεριλαμβανομ?νων των ακ?λουθων στοιχε?ων:

(i) κατ? περ?πτωση ονοματεπ?νυμο και στοιχε?α επικοινων?α? του υποκειμ?νου των δεδομ?νων (διε?θυνση, τηλ?φωνο, fax, π?λη, email), ΑΦΜ, ΔΟΥ)  

(ii) Οποιοδ?ποτε ?λλο στοιχε?ο γνωστοποι?σετε στην ASTRAZENECA με δικ? σα? πρωτοβουλ?α.

4.2 Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να θα χρησιμοποιηθο?ν στο πλα?σιο και για τι? αν?γκε? εξυπηρ?τηση? και διαχε?ριση? τη? σχ?ση? μα?, ιδ?ω? για την  εκπλ?ρωση των υποχρε?σε?ν μα?  ?/και των εκ του ν?μου υποχρε?σε?ν τη? Εταιρε?α? ?/και για ?λλου? ν?μιμου? επιχειρηματικο?? σκοπο?? αυτ??.

4.3 Θα τ?χουν επεξεργασ?α? μ?νον εκε?να τα προσωπικ? δεδομ?να, τα οπο?α ε?ναι συναφ? και σχετ?ζονται με του? εδ? αναφερ?μενου? σκοπο?? επεξεργασ?α? και απ? την πλευρ? μα? θα προσπαθο?με π?ντα να περιορ?ζουμε την χρ?ση των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων στο απολ?τω? αναγκα?ο μ?τρο. Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για του? παρακ?τω ενδεικτικ? αναφερ?μενου? σκοπο??:

(i) Διαχε?ριση και παρακολο?θηση τη? πορε?α? τη? σχ?ση? συνεργασ?α? μα?, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? διεν?ργεια? και παρακολο?θηση? τυχ?ν χρηματικ?ν συναλλαγ?ν, καθ?? επ?ση? και δικαστικ?ν αλλ? και εξωδικαστικ?ν ενεργει?ν, αν? περ?πτωση.

(ii) Για λ?γου? εσωτερικ?? λειτουργικ?? και μηχανογραφικ?? εξυπηρ?τηση? ?/και για στατιστικο?? λ?γου?.  

(iii) Επ?ση? θα χρησιμοποι?σουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να για την βελτ?ωση τη? λειτουργ?α? τη? Εταιρε?α? μα? αλλ? και για την επικοινων?α μα? μαζ? σα? σ?μφωνα π?ντα με την ισχ?ουσα εθνικ? και ευρωπα?κ? νομοθεσ?α για την προστασ?α προσωπικ?ν δεδομ?νων. 

5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να θα γ?νονται διαθ?σιμα μ?νο σε αρμοδ?ω? εξουσιοδοτημ?νου? υπαλλ?λου? τη? ASTRAZENECA, οι οπο?οι ε?ναι επιφορτισμ?νοι με καθ?κοντα σχετικ? με τη διαχε?ριση τη? μεταξ? μα? σχ?ση?.

5.2 Στο πλα?σιο τη? επιχειρηματικ?? λειτουργ?α? μα? ενδ?χεται να κοινοποι?σουμε τι? πληροφορ?ε? σα? σε προμηθευτ?? που μα? παρ?χουν υπηρεσ?ε?, ?πω? για την εκτ?λεση παραγγελι?ν, την παροχ? υπηρεσι?ν επεξεργασ?α? δεδομ?νων και λοιπ?? υπηρεσ?ε? τεχνολογ?α? πληροφορι?ν. Απαγορε?ουμε στου? εν λ?γω προμηθευτ?? να κ?νουν χρ?ση των ανωτ?ρω πληροφορι?ν ? να τι? κοινοποι?σουν για οιονδ?ποτε ?λλον σκοπ? εκτ?? απ? την παροχ? υπηρεσι?ν για λογαριασμ? μα?. 

5.3 Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να θα κοινοποιο?νται μ?νο σε εκε?να τα τρ?τα πρ?σωπα που νομ?μω? δ?νανται να αποκτ?σουν πρ?σβαση σε αυτ? και ?χουν συμβατικ? υποχρ?ωση να διασφαλ?σουν την προστασ?α του?. Θα διασφαλ?σουμε ?τι τα προσωπικ? σα? δεδομ?να προστατε?ονται επαρκ?? και καταλλ?λω? ?ταν κοινοποιο?νται σε εξουσιοδοτημ?να τρ?τα πρ?σωπα. 

5.4 Ενδ?χεται να αποφασ?σουμε, για στρατηγικο?? ? ?λλου? επιχειρηματικο?? σκοπο??, την π?ληση ? μεταβ?βαση τη? επιχειρηματικ?? μα? δραστηρι?τητα? εν ?λω ? εν μ?ρει. Στο πλα?σιο τη? εν λ?γω π?ληση? ? μεταβ?βαση?, ενδ?χεται να διαβιβ?σουμε πληροφορ?ε? που ?χουμε συλλ?ξει και αποθηκε?σει, περιλαμβανομ?νων των πληροφορι?ν που τηρο?με για εσ??, σε κ?θε εμπλεκ?μενο μ?ρο? στην π?ληση ? τη μεταβ?βαση. 

5.5 Κατ’ εξα?ρεση μπορε? να γνωστοποι?σουμε τα προσωπικ? σα? στοιχε?α σε τρ?του?, συμπεριλαμβανομ?νων των αρμ?διων αστυνομικ?ν και εισαγγελικ?ν αρχ?ν, μ?νο εφ?σον υφ?σταται εκ του ν?μου σχετικ? υποχρ?ωση προ? αυτ?, ? υποχρεωθε? δυν?μει απ?φαση?/ παραγγελ?α? δικαστικ?? αρχ??.

6. ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Τα προσωπικ? σα? στοιχε?α θα κοινοποιηθο?ν σε ?λλε? εταιρε?ε? του ομ?λου τη? ASTRAZENECA (http://www.laserjet4250.com/global/en/astrazeneca-websites.html ). Τα προσωπικ? σα? δεδομ?να θα κοινοποιηθο?ν και σε συγκεκριμ?να τρ?τα μ?ρη, ?πω?: παρ?χου?  υπηρεσι?ν πληροφορικ?? και τηλεπικοινωνι?ν για την αν?πτυξη των συστημ?των μα? και παροχ?? τεχνικ?? υποστ?ριξη?? ελεγκτ?? και συμβο?λου? στο πλα?σιο του ελ?γχου τη? συμμ?ρφωσ?? μα? με εξωτερικο?? και εσωτερικο?? κανονισμο?? και διαδικασ?ε?? δημ?σιε? και αστυνομικ?? αρχ?? και διαδ?κου?/αντιδ?κου?, εφ?σον αυτ? απαιτε?ται εκ του ν?μου ? στο πλα?σιο αντιδικ?α? και σε δι?δοχο ? ετα?ρο ? σε εταιρε?α του ομ?λου ASTRAZENECA στην περ?πτωση π?ληση?, εκχ?ρηση?, συνεργασ?α? ? δημιουργ?α? κοιν?? επιχε?ρηση? για το σ?νολο ? μ?ρο? των δραστηριοτ?των μα?.

Οι εταιρε?ε? του ομ?λου ASTRAZENECA και τρ?τοι μπορο?ν να εδρε?ουν οπουδ?ποτε στον κ?σμο, συμπεριλαμβανομ?νων χωρ?ν που ενδ?χεται να μην προσφ?ρουν το ?διο επ?πεδο προστασ?α? για τα προσωπικ? σα? δεδομ?να ?πω? η χ?ρα διαμον?? σα?. Η ASTRAZENECA συμμορφ?νεται με την εθνικ? νομοθεσ?α για την προστασ?α προσωπικ?ν δεδομ?νων και του? εσωτερικο?? τη? κανονισμο?? για την προστασ?α? τη? ιδιωτικ?τητα? (http://www.laserjet4250.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf ) και θα εφαρμ?σει τι? κατ?λληλε? εγγυ?σει? σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α κατ? την μεταφορ? των δεδομ?νων σα? σε τ?τοιε? χ?ρε?. Ανεξ?ρτητα απ? το σε ποια χ?ρα μεταφ?ρονται τα προσωπικ? σα? δεδομ?να, θα μοιραστο?με τα προσωπικ? σα? δεδομ?να εφαρμ?ζοντα? αυστηρο?? περιορισμο?? σχετικ? με την πρ?σβαση στα δεδομ?να και υπ? κατ?λληλε? συμβατικ?? εγγυ?σει? (?πω? οι Δεσμευτικο? Εταιρικο? Καν?νε? τη? ASTRAZENECA και οι Πρ?τυπε? Συμβατικ?? Ρ?τρε? τη? ΕΕ ? ισοδ?ναμα μ?σα που ?χουν εγκριθε? απ? την Ευρωπα?κ? Επιτροπ? ? την Εποπτικ? Αρχ?). Δικαιο?στε να λ?βετε αντ?γραφο των Δεσμευτικ?ν Εταιρικ?ν Καν?νων τη? ASTRAZENECA ? / και των Πρ?τυπων Συμβατικ?ν Ρητρ?ν που εφαρμ?ζει η ASTRAZENECA, κατ?πιν αιτ?ματο? σα? επικοινων?ντα? μαζ? μα? στο http://subjectrequest.astrazeneca.com. Η ASTRAZENECA θα αποθηκε?σει τα προσωπικ? σα? δεδομ?να σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσ?α και την Πολιτικ? Τ?ρηση? εγγρ?φων τη? εταιρε?α? για ?σο δι?στημα ε?ναι απαρα?τητο για την εκπλ?ρωση ν?μιμων επιχειρηματικ?ν συμφερ?ντων, εκ του ν?μου υποχρε?σεων ? για την ?σκηση ? υπερ?σπιση νομικ?ν αξι?σεων. ?ταν τα προσωπικ? σα? δεδομ?να δεν ε?ναι πλ?ον απαρα?τητα για αυτο?? του? σκοπο??, τα προσωπικ? δεδομ?να θα διαγραφο?ν με ασφ?λεια. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ? με την εσωτερικ? Πολιτικ? Τ?ρηση? Εγγρ?φων τη? ASTRAZENECA, μπορε?τε να επισκεφθε?τε την ιστοσελ?δα http://www.astrazenecapersonaldataretention.com 

7. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Θα τηρ?σουμε τα προσωπικ? σα? δεδομ?να για εκε?νο το χρονικ? δι?στημα που ε?ναι απολ?τω? αναγκα?ο για την επ?τευξη του σκοπο? συλλογ?? του? αλλ? και σ?μφωνα με την σχετικ? νομοθεσ?α. Τα προσωπικ? δεδομ?να σα? που συλλ?γουμε σ?μφωνα με την παρο?σα θα τηρο?νται και μετ? τη λ?ση τη? υφιστ?μενη? μεταξ? ημ?ν συνεργασ?α? με σκοπ? τη συμμ?ρφωση σε τυχ?ν εκ του ν?μου υποχρε?σει? μα? αλλ? και για την εξυπηρ?τηση των ν?μιμων επιχειρηματικ?ν συμφερ?ντων τη? Εταιρε?α?. ?που τα προσωπικ? σα? δεδομ?να δεν ε?ναι απαρα?τητα για του? παραπ?νω σκοπο??, θα καταστρ?φονται με ασφ?λεια.

8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

8.1 Με την επιφ?λαξη τη? ισχ?ουσα? νομοθεσ?α?, ?χετε το δικα?ωμα πρ?σβαση?, δηλαδ? κατ?πιν αιτ?ματ?? σα? να ενημερωθε?τε για το κατ? π?σο ? ?χι τα προσωπικ? σα? δεδομ?να υφ?στανται επεξεργασ?α και να λ?βετε περαιτ?ρω πληροφορ?ε? επ’ αυτο?. Επιπλ?ον, ?χετε το δικα?ωμα να απαιτ?σετε την δι?ρθωση των ανακριβ?ν προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων. Επ?ση?, εφ?σον συντρ?χουν οι προ?ποθ?σει? του ν?μου, ?χετε το δικα?ωμα διαγραφ??, το δικα?ωμα περιορισμο? τη? επεξεργασ?α?, το δικα?ωμα στη φορητ?τητα των δεδομ?νων σα? και το δικα?ωμα εναντ?ωση? τη? επεξεργασ?α?.

8.2 Μπορε?τε να επικοινων?σετε με την ASTRAZENECA στη διε?θυνση http://www.astrazenecapersonaldataretention.com να ζητ?σετε πρ?σβαση στα προσωπικ? δεδομ?να που τηρο?με για εσ??, να διορθ?σετε τυχ?ν λ?θη ? να ζητ?σετε διαγραφ? αυτ?ν. Ε?ν η ικανοπο?ηση του αιτ?ματ?? σα? αυτο? συνιστ? για την ASTRAZENECA ? τι? συνδεδεμ?νε? αυτ?? εταιρε?ε? παρ?βαση των υποχρε?σε?ν τη? β?σει των εφαρμοστ?ων ν?μων, κανονισμ?ν ? κωδ?κων ορθ?? πρακτικ??, τ?τε η ASTRAZENECA μπορε? να μην ε?ναι σε θ?ση να συμμορφωθε? με το α?τημ? σα?, αλλ? μπορε?τε και π?λι να ζητ?σετε να εμποδ?σουμε τη χρ?ση των προσωπικ?ν σα? πληροφορι?ν για περαιτ?ρω επεξεργασ?α. Ενδ?χεται επ?ση? να ?χετε δικα?ωμα μεταφορ?? δεδομ?νων σε κ?ποιον ?λλο Υπε?θυνο Επεξεργασ?α? υπ? ορισμ?νε? συνθ?κε?.

8.3 Μπορε?τε τ?λο? να υποβ?λετε καταγγελ?α στην αρμ?δια Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα (http://www.dpa.gr/).

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Εφαρμ?ζουμε τεχνικ? και οργανωτικ? μ?τρα ασφαλε?α? για να προστατ?ψουμε την ακεραιτ?τητα και την ασφ?λεια ?λων των πληροφορι?ν μα?, συμπεριλαμβανομ?νων και των προσωπικ?ν δεδομ?νων που τηρο?με. 

10. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer)

10.1 Η ASTRAZENECA ?χει ορ?σει ?ναν Υπε?θυνο Προστασ?α? Δεδομ?νων για την επ?βλεψη τη? συμμ?ρφωση? τη? με τη νομοθεσ?α περ? προστασ?α? προσωπικ?ν δεδομ?νων τη? ΕΕ, με τον οπο?ο μπορε?τε να επικοινων?σετε στο privacy@astrazeneca.com σε περ?πτωση που ?χετε ερωτ?σει? ? ανησυχ?ε? σχετικ? με την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων.

Επικοινων?α

Τ: (+30) 210 6871500, 800 11 68000 (χωρ?? χρ?ωση)

F: (+30) 210 6847968

E-mail: azgrcontactus@astrazeneca.com

AstraZeneca Α.Ε.

Αγησιλ?ου 6-8
151 23, Μαρο?σι
Αθ?να, Ελλ?δα