Hungary

Egészségünk javítása az egyik legnagyobb kihívás, amivel a mai világban szembesülünk. Globális gyógyszeripari vállalatként az AstraZeneca kiemelt szereppel bír az innovatív gyógyszerek kutatásában, fejlesztésében és forgalomba hozatalában olyan fontos területeken mint a kardiovaszkuláris/metabolikus betegségek, onkológia, valamint a légz?szervi, gyulladásos és autoimmun betegségek.

Rólunk

Az AstraZeneca Kft. budapesti székhellyel m?k?dik Magyarországon. A k?zel 110 f? alkalmazott k?zül egyesek az új, innovatív gyógyszermolekulák klinikai fejlesztésében vesznek részt, míg mások a t?rzsk?nyvezéssel, a forgalombahozatali engedélyek gondozásával és a már t?rzsk?nyvezett gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos teend?ket látják el, beleértve a gyógyszerek egészségügyi szakemberek felé t?rtén? ismertetését és a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet.

Az AstraZeneca Kft. évtizedek óta jelen van a hazai gyógyszerpiacon termékeivel és az azzal kapcsolatos szolgáltatásaival. A vállalat elk?telezett a magas szint? tudományos és etikai normák betartása irányában minden tevékenységének végzése során.

A nagyvállalat magatartási kódexe magyar nyelven itt olvasható: Magatartási Kódex (PDF 332kb)

útmutató az AstraZenecával együttm?k?d? harmadik felek számára

Vállalatunkról

Az AstraZeneca Plc. a világ egyik vezet? kutatásorientált gyógyszervállalata londoni k?zponttal, amely kiterjedt kutatás - fejlesztési, és gyógyszergyártási tevékenységet folytat és részvényeit a világ vezet? t?zsdéin is jegyzik.

A vállalat 1999-ben svéd és brit gyógyszeripari cégek egyesülésével j?tt létre, és azóta biotechnológiai vállalatokat is magába t?m?rít? nagyvállalatként tevékenykedik a világ t?bb mint 100 országában.

A nagyvállalatnak t?bb mint 62 000 alkalmazottja van, ebb?l 11 000 munkatárs kutatás-fejlesztési területen dolgozik. A f? kutatási centrumok Svédországban, Angliában és az Amerikai Egyesült államokban találhatók. A k?zép-kelet-európai klinikai kutatási részleg k?zpontja a magyarországi AstraZeneca Kft. budapesti irodájában található.

Az AstraZeneca számos innovatív gyógyszert fejlesztett ki, gyártott és forgalmazott eddig is, és továbbra is arra a 6 terápiás területre koncentrál, amely az emberiséget sújtó legsúlyosabb betegségekkel foglalkozik, és amely területeken – munkatársainak tudása és kapacitása segítségével – a legt?bbet teheti az emberek egészségének javítása érdekében.

 

Az AstraZeneca a

 • daganatos,
 • szív- és érrendszeri,
 • gyomor- és bélrendszeri,
 • fert?z?,
 • idegrendszeri, valamint
 • légúti és gyulladásos megbetegedésekben használatos gyógyszereket kutat, gyárt és forgalmaz.

B?vebb információért látogassa meg a www.laserjet4250.com -ot

 

Tájékoztatás egészségügyi szakembereknek

Forgalmazott készítményeinkkel kapcsolatos kérdéseivel keresheti Orvosi Információs Osztályunkat 

- e-mailben (hu-medinfo@astrazeneca.com), vagy

- telefonon (+36 1 883 - 6500), illetve 

- levélben (AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 4.)

Transzparencia

Transzparencia Kódexek - ?nszabályozás Európában

A multinacionális AstraZeneca vállalatcsoporthoz tartozó AstraZeneca Kft., az Innovatív Gyógyszergyártók Magyarországi Egyesületének (?IGYE / AIPM”) tagvállalataként alávetette magát a ?Transzparencia Kódex” (TK) betartásának.

Ennek az iparági szint?, k?telez? erej? kódexnek a célja, hogy a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szervezetek k?z?tti kapcsolatok átláthatóságát biztosítsa, és általa a gyógyszeriparba vetett bizalmat tovább n?velje.

A magyarországi Transzparencia Kódex megfelel a European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA: a Gyógyszeripari Egyesületek Európai Sz?vetsége) Transzparencia Kódexe a gyógyszeripari vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és az egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások k?zzétételér?l k?vetelményeinek.

A TK természetéb?l fakadóan, az ?nszabályozás jegyében a jogi normáknál szigorúbb k?vetelményrendszert fogalmaz meg. Rendelkezéseit a vonatkozó versenyjogi és adatvédelmi t?rvényekkel és rendeletekkel, illetve minden más vonatkozó jogi k?vetelménnyel ?sszhangban állították ?ssze.

Az érintett magán- és jogi személyek hozzájárulásának figyelembe vételével, a k?zzététel kiterjed minden a kódex hatálya alá es?, k?zvetlen és k?zvetett juttatásra, a vényk?teles gyógyszerek kifejlesztésével és forgalmazásával kapcsolatban.

2016. els? félévét?l kezd?d?en a Transzparencia Kódexeket aláíró vállalatok Európa-szerte nyilvánosságra hozzák az adott országban m?k?d? egészségügyi szakemberekkel, intézményekkel, illetve szervezetekkel létrej?tt szerz?déseik alapján nyújtott kifizetések és támogatások évenkénti ?sszegzését.

Az ?nszabályozó platformhoz való ?nkéntes csatlakozás lehet?sége adott bármely Magyarországon m?k?d?, AIPM tagsággal nem-rendelkez? gyógyszeripari vállalat számára is, amennyiben az magára nézve k?telez?nek ismeri el a TK szellemiségét és el?írásait.

Részletes tájékoztatás található az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének honlapján:

Az AstraZeneca Kft. által a 2019. évre vonatkozó adatok k?zzététele

AstraZeneca Kft Transzparencia K?zzététel 2019.pdf

Hungary Methodological Note 2019.pdf

Módszertani útmutató Transzparencia Kódex K?zzétételhez_AZ_Hungary 2019.pdf

Az AstraZeneca Kft. által a 2018. évre vonatkozó adatok k?zzététele

AstraZeneca Kft. Transzparencia ko?zze?te?tel 2018.pdf

Hungary Methodological Note_2018_EN.pdf

Mo?dszertani u?tmutato? Transzparencia Ko?dex Ko?zze?te?telhez AZ Hungary 2018.pdf

Az AstraZeneca Kft. által a 2017. évre vonatkozó adatok k?zzététele (magyar és angol):

AstraZeneca Kft transzparencia k?zzététel 2017_HU.pdf

AstraZeneca Kft transzparencia k?zzététel 2017_EN.pdf

Módszertani útmutató Transzparencia Kódex K?zzétételhez_AZ_Hungary 2017.pdf

Methodological Note_AZ_Hungary 2017.pdf

Az AstraZeneca Kft. által a 2016. évre vonatkozó adatok k?zzététele (magyar és angol):

AstraZeneca Kft transzparencia k?zzététel 2016_HU.pdf

AstraZeneca Kft transzparencia k?zzététel 2016_EN.pdf

Módszertani útmutató Transzparencia Kódex K?zzétételhez_AZ_Hungary 2016.pdf

Methodological Note_AZ_Hungary 2016.pdf

Az AstraZeneca Kft által a 2015. évre vonatkozó adatok k?zzététele (magyar és angol):

AstraZeneca Kft transzparencia k?zzététel 2015_HU.pdf

AstraZeneca Kft transzparencia k?zzététel 2015_EN.pdf

Módszertani útmutató Transzparencia Kódex K?zzétételhez_AZ_Hungary 2015.pdf

Methodological Note_AZ_Hungary 2015.pdf

Felhívjuk a honlap látogatóinak a figyelmét arra, hogy az itt k?zzétett személyes és üzleti adatokat kizárólag a Transzparencia Kódex el?írásainak való megfelelés céljából tette k?zzé az AstraZeneca. Ezen adatok más célból való kezelése (felhasználása) jogszabályba ütk?zik és tilos.

Egyéni k?zzététellel kapcsolatos adatvédelmi kérdések

A hatályos adatvédelmi jogszabály elérhet?sége

2011. évi CXII. t?rvény az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Infotv.) http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

Tájékoztatás egészségügyi szakemberek részére

Az AstraZeneca Kft., jelen k?zzététellel kapcsolatos, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-82038/2014

Az adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása.

Természetes személyek adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatának módosítási szándéka esetén a mintalevél let?lthet? innen.

Kapcsolat

Címzett: AstraZeneca Kft., Adatvédelmi felel?s
Levelezési cím: 1117 Budapest, Alíz utca 4.
E-mail cím: privacy.hu@astrazeneca.com

Az oldal legutóbbi frissítésének dátuma: 2018. szeptember.

? AstraZeneca 2016

Kutatás és Fejlesztés

A 90-es évek változásai lehet?vé tették, hogy – támaszkodva a jól képzett helyi szakemberekre – a globális klinikai vizsgálatokban Magyarország is részt vegyen. 

1991-ben az angol ICI/ kés?bb Zeneca, míg 1993-ban a svéd Astra is létrehozta magyarországi klinikai kutatási részlegét, amely 1995-tól kezd?d?en régionális k?zpontként is funkcionált.

A két cég fúziója (1999) után az AstraZeneca magyarországi munkatársai k?zrem?k?dtek abban is, hogy a régió t?bb országában továbbb?vültek a kutatási k?zpontok (Bulgária, Románia, Oroszország, Ukrajna), majd Izraelben is a létrehozta a vállalat a maga klinikai kutatási részlegét.

Jelenleg a hazai kutatási részleg t?bb, mint 50 f?, t?bbségében fels?fokú végzettséggel rendelkez? munkatárssal koordinálja a gyógyszervizsgálatokat. Csaknem valamennyi terápiás területen, f? hangsúllyal az onkológiai, pulmonológiai, kardiovaszkuláris és metabolikus betegségekben folynak klinikai kutatásaink. Ez egyidej?leg 200-300 vizsgálóhely, mintegy 1000 vizsgáló és 2500 beteg részvételét jelenti, akik számára a legkorszer?bb kezelési eljárások bevezetésének lehet?ségét készítjük el?.

Az AstraZeneca klinikai gyógyszervizsgálatok szponzorálása magában foglalja a saját munkatársak alkalmazásának k?ltségét, a vizsgálatot végz? intézményeknek és munkatársaiknak kifizetett ?sszegeket, további járulékos k?ltségek (mint például laborvizsgálatok k?ltségei) fedezetét, valamint a vizsgálatban résztvev? betegek számára biztosított gyógyszerek k?ltségeit.

Munkatársaink részt vesznek a vizsgálatok k?zponti szervezésében és irányításában is, ennek kapcsán t?bb, mint 25 országgal állunk kapcsolatban.

Emellett számos vizsgálat folyik más, az AstraZeneca-val szerz?désben álló kutatással foglalkozó cégen keresztül is.

Az AstraZeneca által szponzorált klinikai vizsgálatokból nyert adatok révén válik lehetségessé a gyógyszereink t?rzsk?nyvezése és forgalomba helyezése világszerte. Célunk, hogy a betegek miel?bb hozzájussanak a számukra fontos, új korszer? kezelésekhez.

Adatvédelem

Adatvédelem

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

Az AstraZeneca Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 4.) mint adatkezel? ("Adatkezel?") a jelen adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") rendelkezéseit magára nézve k?telez?nek ismeri el. Az Adatkezel? k?telezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel?en kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezel? honlapjának (http://www.laserjet4250.com/country-sites/hungary.html) (a továbbiakban: "Honlap") m?k?dtetése során a birtokába kerülnek. 

A Tájékoztató célja, hogy r?gzítse az AstraZeneca Kft. által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon t?rtén?, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor a felhasználó ("Felhasználó") az AstraZeneca Kft.-vel a Honlapon keresztül vagy egyéb módon veszi fel a kapcsolatot vagy kérdést tesz fel. A Tájékoztató készítésekor kül?n?s tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok - a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében t?rtén? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURóPAI PARLAMENT éS A TANáCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation - GDPR), az Információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér?l és védelmér?l szóló 1997. évi XLVII. t?rvény, illetve az Egészségügyr?l szóló 1997. évi CLIV. t?rvény - rendelkezéseire.

2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az AstraZeneca Kft. tájékoztatja a weboldal felhasználóit, hogy a weboldalon t?rtén? kapcsolatfelvétel, (pl.: kérdésfeltevés, információkérés) során a Felhasználók úgy kerülnek kapcsolatba az AstraZenecával, hogy egyidej?leg személyes adatokat is szolgáltatnak az AstraZeneca Kft. részére, melyet az AstraZeneca Kft. illetve az általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelel?en kezel. Az AstraZeneca Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljának teljesülése érdekében, annyi ideig és olyan mértékben ?rzi, tárolja és kezeli, amennyiben azt a kapcsolatfelvétel célja elengedhetetlenül szükségessé teszi.

A kapcsolatfelvétellel a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.

Az AstraZeneca Kft. a személyes adatokat a jóhiszem?ség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelel?en kezeli. A kezelt személyes adatok k?re arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az AstraZeneca Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltér? célra kívánja felhasználni, err?l a Felhasználót tájékoztatja és beszerzi el?zetes, kifejezett hozzájárulását, illet?leg lehet?séget biztosít számára a felhasználás megtiltására.

Az AstraZeneca Kft. az általa kezelt személyes adatokat a küls? világtól t?zfallal elzárt, jelszóval védett, biztonságos kiszolgálón tárolja, és olyan biztonsági irányelveket alkalmaz, amellyel a lehet? legteljesebb mértékben gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról és integritásáról.

3. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok k?re

Az AstraZeneca Kft. mint Adatkezel? által folytatott adatkezelés célja (a) az online tartalomszolgáltatás, (b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, (c) statisztikák, elemzések készítése, (d) a Felhasználók jogainak a védelme, (e) az AstraZeneca Kft. jogos érdekeinek érvényesítése, (f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése. Az Adatkezel? a jelen pontban r?gzített céloktól eltér? célokra a személyes adatokat nem használja fel.

Az Adatkezel? a Felhasználó által az AstraZeneca Kft.-vel való kapcsolatfelvétel során megadott alábbi adatokat kezelheti: [név, IP-cím, tartózkodási hely, lakóhely, születési hely és id?, beosztás, munkahely, telefonszám stb.].

Az AstraZeneca Kft. a kezelésében lév? személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseivel ?sszhangban, a t?rvényellenes, illetve az AstraZeneca hálózatára veszélyt jelent?, vagy a weboldal m?k?dését egyébként veszélyeztet? tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatja.

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó ?nkéntes, el?zetes, megfelel? tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. A Felhasználó jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás el?tti adatkezelés jogszer?ségét.

A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan t?rtén? adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó ?nkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezel? lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvet? jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek k?z?tt. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az AstraZeneca Kft. lényeges jogos érdeke, az Adatkezel? a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel ?sszhangban elvégezte és a j?v?ben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az AstraZeneca Kft. adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke er?sebb a Felhasználónak az adatkezeléssel ?sszefügg? jogainál és szabadságainál. Az AstraZeneca Kft. erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

5. Az adatkezelés id?tartama

Az AstraZeneca Kft. a Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Felhasználó kérésére t?rtén? t?rlésig kezeli.

Amennyiben bíróság vagy hatóság joger?sen elrendeli a személyes adat t?rlését, a t?rlést az AstraZeneca Kft. végrehajtja. T?rlés helyett az Adatkezel? - a Felhasználó tájékoztatása mellett - korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhet?, hogy a t?rlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az AstraZeneca Kft. mindaddig nem t?rli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat t?rlését kizárta.

6. Adatfeldolgozó igénybevétele

Az AstraZeneca Kft. tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

AZ AstraZeneca Kft. érdekében eljáró, szerz?d?tt adatkezel?k és adatfeldolgozók listája itt található: AZHU HCP database 3rd parties

Az adatfeldolgozók ?nálló d?ntést nem hoznak, kizárólag az AstraZeneca Kft.-vel k?t?tt szerz?dés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját k?vet?en a részükre az adatkezel?k által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által el?írt rendelkezésekkel ?sszhangban r?gzítik, kezelik és dolgozzák fel. 

7. Adattovábbítás 

Az AstraZeneca Kft. jogosult és k?teles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszer?en tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására ?t jogszabály vagy joger?s hatósági k?telezés k?telezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebb?l származó k?vetkezmények miatt az Adatkezel? nem tehet? felel?ssé.

Az AstraZeneca Kft. a Felhasználó adatait a Felhasználó lakóhelyén (országon) illetve, az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli AstraZeneca cégcsoport valamely tagjának adatbázisba is továbbíthatja. Az Adatkezel? csak olyan harmadik országbeli vállalkozás, mint adatkezel? vagy adatfeldolgozó részére továbbítja a Felhasználó adatait, amely országban az adatok megfelel? szint? védelme biztosított. 

A szerz?déses partnerek és/vagy az AstraZeneca cégcsoport tagjai a Felhasználó adatait jogszabályon alapuló k?telez? adattovábbítás kivételével harmadik személyeknek nem továbbítják.

Az AstraZeneca cégcsoport mindenkori tagjainak azonosító adatainak elérhet?sége:  www.laserjet4250.com;

8. Adatbiztonság

Az AstraZeneca Kft. megteszi a szükséges lépéseket a számítógépér?l eljuttatott személyes és/vagy kül?nleges adatok védelme érdekében, így kül?n?sen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, t?rlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A kül?nb?z? nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelel? technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt t?rvény lehet?vé teszi - k?zvetlenül ne legyenek ?sszekapcsolhatók és a Felhasználóhoz rendelhet?k.

9. A Felhasználó jogai

 A Felhasználó kérheti, hogy az AstraZeneca Kft. tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt személyes adatok k?rére, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, id?tartamára, az adatfeldolgozók megjel?lésére, az adatkezeléssel ?sszefügg? tevékenységekre.

A Felhasználó kérheti az AstraZeneca Kft. által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A Felhasználó kérheti az AstraZeneca Kft. által kezelt személyes adatainak t?rlését. A t?rlés megtagadható (a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (b) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (c) jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A t?rlési kérelem megtagadásáról az Adatkezel? minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjel?lve a t?rlés megtagadásának indokát. Személyes adat t?rlésére irányuló igény teljesítését k?vet?en a korábbi (t?r?lt) adatok már nem állíthatók helyre. Az AstraZeneca Kft. által küld?tt hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezel? a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait t?rli.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az AstraZeneca Kft. korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?vé teszi, hogy az Adatkezel? ellen?rizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezel? megjel?li az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelm?en. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az AstraZeneca Kft. korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok t?rlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az AstraZeneca Kft. korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezel? általi kezelését jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó kérheti, hogy az AstraZeneca Kft. a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezel? által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles k?rben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezel? részére továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az AstraZeneca Kft.-re vonatkozó jogi k?telezettség teljesítéséhez vagy az AstraZeneca Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja k?zvetlen üzletszerzés, k?zvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre k?zérdek? feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az AstraZeneca Kft. a Felhasználó tiltakozásának jogszer?ségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekr?l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

10. Jogérvényesítési lehet?ségek

Adatkezeléssel, adatmódosítással, és adatt?rléssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az alábbi címen fogadunk:

AstraZeneca Kft.

1117 BUDAPEST

Alíz utca 4.

email: privacy.hu@AstraZeneca.com

A Felhasználó a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a t?rvényszék hatásk?rébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti t?rvényszék el?tt is megindítható.

Lezárás id?pontja: 2018.05.25.

Jognyilatkozat

 • A weboldal ?sszeállításakor és frissítésekor az AstraZeneca Kft. mindig kell? gondossággal és k?rültekintéssel jár el, és t?rekszik arra, hogy weboldalon megjelen? adatok és információk mindig naprakészek legyenek, azonban az AstraZeneca Kft. nem vállal felel?sséget a weboldalon található adatok és információk id?szer?ségéért, érvényességéért, pontosságáért, teljességéért vagy valamilyen célra való alkalmasságáért, továbbá a technikai okokból ered? hibákért vagy elírásokért.
 • A weboldalon tárolt információk felhasználása a felhasználó saját felel?sségére és kockázatára t?rténik, és az AstraZeneca Kft. kizárja felel?sségét a weboldal használatával ?sszefüggésben keletkezett károkért, ideértve, de nem kizárólag az weboldalon szerepl? információk felhasználásából ered?, illetve ezzel harmadik személynek okozott károkért, továbbá, a weboldalhoz t?rtén? hozzáférés, felhasználás, b?ngészés vagy let?ltés eredményeképpen a felhasználó számítógépén vagy rendszerén, t?bbek k?z?tt cookie-k vagy vírusok let?ltéséb?l vagy adatvesztésb?l keletkez? károkért.
 • Az AstraZeneca Kft. felhívja a figyelmet, hogy a weboldalon k?z?lt információk nem tekinthet?k tanácsnak, k?telezettségvállalásnak vagy ajánlattételnek.
 • A weboldalon szerepel? linkek segítségével a felhasználó más weboldalakat is elérhet, azonban az AstraZeneca Kft. nem vállal felel?sséget ezen weboldalak folyamatos elérhet?ségéért, illetve az ott megjelen? tartalomért, kül?n?sen az ilyen tartalmak által megvalósított jogsértésekért, illetve az ezek felhasználásából ered? károkért.
 • Az AstraZeneca Kft. fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, b?vítse, egyes tartalmakat, szolgáltatásokat megszüntessen vagy t?r?lj?n. Bármely módosítás akkor lép életbe, amikor a felhasználó k?vetkez? alkalommal belép a weboldalra.

Szerz?i jogi nyilatkozat

 • A weboldalon megjelen? tartalom, beleértve a dokumentumokat, fájlokat, sz?vegeket, képeket, grafikákat - feltéve hogy nincs kifejezetten feltüntetve hogy az harmadik személy szellemi alkotása - továbbá a weboldal általános megjelenése az AstraZeneca Kft. szellemi alkotása.
 • A felhasználó kizárólag saját használatra, nem kereskedelmi céllal jogosult információkat kimásolni, kinyomtatni vagy let?lteni a weboldalról (kivéve a harmadik személyek szellemi alkotásaként megjel?lt tartalmat) és k?teles meg?rizni illetve feltüntetni minden ilyen másolaton a szerz?i jogra vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó utalásokat, így kül?n?sen, hogy az idézet az AstraZeneca Kft. weboldaláról származik, és az AstraZeneca Kft. szellemi terméke.
 • Az el?z?ek kivételével a weboldal tartalmának részben vagy egészben t?rtén? lemásolása, módosítása, t?bbsz?r?zése, terjesztése és kereskedelmi célú felhasználása, bármilyen formában t?rténjék is – ideértve a weboldalon vagy tartalmán alapuló származékos munkák ?sszeállítását, más webhelyekbe, elektronikus visszakeres? rendszerekbe vagy publikációkba t?rtén? beillesztését– kizárólag az AstraZeneca Kft. el?zetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalra mutató hivatkozásokat (linkeket) csak az AstraZeneca Kft. el?zetes írásos hozzájárulásával lehet más weboldalon elhelyezni.
 • A weboldal egyes oldalainak keretezése – ú. n. frame-be helyezése – illetve ennek más weboldalba t?rtén? befoglalása kizárólag az AstraZeneca Kft. el?zetes írásbeli engedélyével lehetséges. A weboldalon szerepl?, illetve az AstraZeneca Kft. által használt logók, és védjegyek, domain nevek csak az AstraZeneca Kft. el?zetes írásos hozzájárulásával használhatók fel.
 • A weboldalon lév?, harmadik felek szellemi alkotását képez? tartalom felhasználásához vagy let?ltéséhez az ott megjel?lt jogosult írásbeli engedélye szükséges. A weboldalon szerepel? linkeken található tartalmak felhasználására az adott weboldal felhasználási feltételei az irányadók.
 • A fentiekben k?z?lt korlátozott engedély kivételével a weboldalon lév? információk k?zzététele nem értelmezhet? úgy, hogy az vagyoni-, vagy felhasználási jogot vagy bármely más licenszet biztosítana a felhasználó részére.

Mellékhatások bejelentése

Az egészségügyi dolgozóknak a 2005. évi XCV. t?rvény alapján k?telessége a tudomásukra jutott feltételezett mellékhatásokat az Országos Gyógyszerészeti és élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYéI) vagy a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja felé továbbítani.

A feltételezett mellékhatások bejelentésére a lakosság részér?l is lehet?ség van.

A mellékhatások bejelentésér?l tájékoztatást kaphat és bejelentését meg is teheti az OGYéI honlapján (www.ogyei.gov.hu) a Mellékhatások bejelentése menüpontban, vagy az AstraZeneca számára is elküldheti a k?vetkez? elérhet?ségek valamelyikére:

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 4.

Fax: +36-1-883-3338

Email: saereport.hu@astrazeneca.com

Telefon: +36-20-9108-633

Online bejelentés: https://aereporting.astrazeneca.com

K?sz?njük, hogy bejelentésével segíti munkánkat és hozzájárul a gyógyszerek biztonságosabb alkalmazásához!

Csatlakozna hozzánk?

Aktuális állásajánlatainkat – országonkénti csoportosításban is - megnézheti az AstraZeneca globális karrieroldalán. Ehhez kattintson ide: https://careers.astrazeneca.com/

Amennyiben valamelyik pozíció felkeltette érdekl?dését, a fenti elérhet?ségen keresztül benyújthatja pályázatát az on-line angol nyelv?  jelentkezési lap kit?ltésével és angol vagy magyar nyelv? ?néletrajzának csatolásával.

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni Humán Er?forrás osztályunkkal, a hr.hungary@astrazeneca.com e-mail címre várjuk levelét.

Az AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 4.), mint Adatkezel?, munkaer?-toborzással és kiválasztási eljárással kapcsolatos feladatok teljesítése érdekében kezeli az ?n személyes adatait és kül?nleges adatait. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105275/2016.

Kérjük, hogy pályázatát csak azt k?vet?en küldje el részünkre, miután figyelmesen elolvasta az alábbi adatkezelési tájékoztatókat.

AstraZeneca globális karrieroldal angol nyelv? tájékoztató  ( Terms & Conditions)  Kattintson ide

(Az angol nyelv? tájékoztató megtalálható a karrieroldalon, és a jelentkezés el?feltétele az elfogadása)

AstraZeneca globális karrieroldal angol tájékoztató magyar nyelv? fordítása ( Terms & Conditions)  Kattintson ide

Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi vállalat Adatvédelmi felel?séhez.  Elérhet?ség: privacy.hu@AstraZeneca.com

Cookie szabályzat

A weboldalunk cookie-kat használ. A k?vetkez?kben t?bbet megtudhat a cookie-król, hogyan használjuk ?ket, és hogyan ellen?rizheti ?ket.

Ennek a weboldalnak a használatával beleegyezik a cookie-k használatába a Cookie Szabályzatban foglaltak szerint. Abban az esetben, ha nem egyezik bele a használatukba, akkor kérjük a lentiekben leírtak szerint tiltsa le ?ket, így a cookie-k err?l a weboldalról nem kerülnek át az ?n számítógépére, egyéb készülékére.

Mi az a cookie?

A cookie-k kisméret? sz?vegfile-ok, amelyek egy weboldal megtekintésekor kerülnek az ?n készülékére. A weboldalon t?rtént minden egyes látogatás során az ?n készülékér?l a cookie-k visszakerülnek az eredeti weboldalra, vagy arra a weboldalra, amely felismeri az adott cookie-t. A cookie-k, a weboldal számára információval szolgálnak, lehet?vé téve a weboldanak, hogy emlékezzék az ?n készülékére az ismételt megtekintés alkalmával. A cookie-k használatával n?het a felhasználói élmény, az ?n érdekl?désének és igényeinek megfelel?en.

T?bbet megtudhat a cookiek-ról, t?bbek k?z?tt arról, hogyan ellen?rizheti milyen cookie-k kerültek a készülékére, hogyan kezelje, t?r?lje ?ket, itt: www.aboutcookies.org

Cookie típusok

átmeneti (session) és állandó (persistent)

Használhatunk átmeneti cookie-kat, amelyek csak addig léteznek, ameddig ?n be nem zárja a b?ngész?jét. Használhatunk állandó cookie-kat is, amelyek hosszabb, meghatározott id?tartamig kerülnek tárolásra.

Cél

A weblapunkon lév? cookie-kat a k?vetkez? célra vagy célokra használjuk.

 Cél  Leírás
Feltétlenül szükséges Cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek a felhasználó által kért szolgáltatások elvégzésére
Teljesítmény Cookie-k, amelyek információt gy?jtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalt, pl. melyik oldalakat látogatják a leggyakrabban, és hogy kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról
Funkcionális Cookie-k, amelyek lehet?vé teszik a weboldalnak, hogy megjegyezze a felhasználó általi választásokat (pl. felhasználó név, nyelv, vagy a régió) és ezzel személyre szabottabbá tegyék a tartalmakat
Célzott Cookie-k, amelyek arra szolgálnak, hogy a felhasználó érdekl?dési k?rének megfelel?bb hirdetéseket nyújtsanak. Arra is használatosak, hogy korlátozzák annak számát, hányszor lát a felhasználó egy hirdetést, és arra is, hogy mérjék a reklám kampányok hatékonyságát.

Harmadik fél általi cookie-k

A weboldalunk megengedheti harmadik fél általi (úgynevezett third party) cookie-k megjelenését. Ezek a cookie-k nincsenek a mi ellen?rzésünk alatt. További információért azzal kapcsolatban, hogy a harmadik fél hogyan használja a cookie-kat kérjük, látogassa meg a harmadik fél weboldalát. A harmadik fél által elhelyezett cookie-kal kapcsolatban a lenti táblázat szolgáltat információt, megnevezve a cookie célját is.

Cookie-k ezen a weboldalon

A lenti táblázat foglalja ?ssze a cookie-kat amelyeket az astrazeneca.hu weboldal használ. Kérjük, ellen?rizze a kül?nb?z? AstraZeneca weboldalakat, mert az ott használt cookie-k eltérhetnek az ezen a weboldalon használt cookie-tól.

Név Cél Típus állandóság Eredet
azlogin_ Bejelentkezéskor j?n létre, ha a felhasználó kijel?lte az "Emlékeztet?" opciót. A felhasználó e-mail címét és jelszavát tárolja. Funkcionális állandó first party (bels?)
azsession_ Bejelentkezéskor j?n létre, ha a felhasználó kijel?lte az "Emlékeztet?" opciót. A k?vetkez? alkalommal automatikusan belépteti a felhasználót a weboldalra. Funkcionális állandó first party (bels?)
panel-ec Kinyitható lista állapotát (kinyitott ill. ?sszezárt) tárolja. Funkcionális állandó first party (bels?)
Cookie_AZ  R?gzíti, hogy a cookie használata elfogadásra került  Feltétlenül szükséges  állandó first party (bels?)
WEBTRENDS_ID amely nyomon k?veti a látogatást, az oldalnézetet, stb. Célzott állandó third party (harmadik fél általi, küls?)

Hogyan ellen?rizheti és t?r?lheti a cookie-kat

A web b?ngész?k t?bbsége elfogadja a cookie-kat, de ?nnek lehet?sége van módosítani a b?ngész? beállításait, elutasítani az új cookie-kat, letiltani a meglév?ket vagy értesítést kérni, amennyiben a weboldal új cookie-kat használ.

Annak érdekében, hogy beállítsa a b?ngész?jét, hogy elutasítsa a cookie-kat, kérem, vegye igénybe az útbaigazítás segédletet, amit a b?ngész? cég biztosít az ?n számára (általában a “Help”, “Tools” vagy “Edit” menüpont alatt található). Részletesebb útmutatót itt talál www.aboutcookies.org

Kérem, figyeljen oda, hogy ha elutasítja, vagy letiltja a cookie-kat, a weboldal néhány funkcionalitása elveszhet. A cookie-k vagy a cookie típus letiltása nem jelenti a cookie t?rlését a b?ngész?jéb?l. ?nnek ezt kül?n el kell végeznie a b?ngész?jében.

Változások a cookie használatunkban

Bármely változást ennek a weboldalnak a cookie-k használatában itt talál majd meg, és ha szükséges jelezni fogjuk a weboldalunkon keresztül is kiemelve a változásokat.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése felmerülne az itt leírtakkal kapcsolatban kérjük, lépjen velünk kapcsolatba ezen az elérhet?ségen keresztül: privacy@astrazeneca.com

Budapest

AstraZeneca Kft.
Alíz utca 4
Budapest
1117
+36 1 883 6500
+36 1 883 3336
hu-info@AstraZeneca.com