Informācija par COVID-19


Informācija, kas ievietota latvie?u valodā ir paredzēta tikai Latvijas iedzīvotājiem. Visas pārējās lapas, kas ir saistītas ?ajā navigācijā ir globāla satura, tāpēc var nebūt saska?ā ar Latvijas tiesību aktu prasībām.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās ir veselības uzlabo?ana. AstraZeneca, kā pasaules biofarmācijas uz?ēmums, ar izpētes, atklājumu un komerciālo pieredzi inovatīvu zā?u izplatī?anā veic būtisku ieguldījumu veselības aprūpes jomā, tostarp sirds un asinsvadu / metabolās slimībās, vē?a un elpo?anas ce?u, iekaisuma un autoimūno slimību ārstē?anā.

1999. gada 6. aprīlī uz vienlīdzīgiem noteikumiem apvienojās divas lielas zā?u ra?otājfirmas - Astra (Zviedrija) un Zeneca (Lielbritānija).

Kop? 1999. gada 1. jūnija jaunā organizācija darbojas pasaulē kā vienots uz?ēmums ar jaunu identitāti - AstraZeneca. AstraZeneca Latvijā pastāv jau kop? 1997. gada, kad Latvijā pārstāvniecību atver Astra AB.

Kompānijas pla?ais produktu portfelis ietver pasaulē nozīmīgas zāles ?ādās terapijas grupās – onkolo?ija (prostatas, krūts dziedzera vēzis), kardiolo?ija (koronārā sirds slimība, hiperlipidēmija, sirds mazspēja, hipertensija), anestēzija, ku??a-zarnu trakta slimības (ezofagīts, ku??a ?ūla, gastroezofagāla atvi??a slimība, Helicobacter pylori izskau?ana), psihiatrija (?izofrēnija), alergolo?ija, pulmonolo?ija (astma un hroniska obstruktīva plau?u slimība (HOPS)).

2013. gads k?uvis nozīmīgs AstraZeneca vēsturē ar darba uzsāk?anu jaunā terapijas jomā- endokrinolo?ijā, pievienojot savam jau tā pla?ajam produktu portfelim vairākas jaunas zā?u grupas 2. tipa cukura diabēta ārstē?anai. ?ādā veidā AstraZeneca ir k?uvusi par kompāniju, kura piedāvā ārstiem un pacientiem visdaudzveidīgāko produktu klāstu 2. tipa cukura diabēta ārstē?anai.


?AstraZeneca” sadarbojas ar Oksfordas universitāti, strādājot pie iespējamas Covid-19 vakcīnas izstrādes

?ī gada aprī?a beigās ?AstraZeneca” pazi?oja par savu lēmumu sadarboties ar Oksfordas universitāti pie iespējamas Covid-19 vakcīnas izstrādes. Pu?u vieno?anās nu ir apstiprināta, un ir uzsākti klīniskie pētījumi vakcīnai izstrādei. Pētījumos sākotnēji tiek pētīts vakcīnas dro?ums un efektivitāte, iesaistot veselīgus brīvprātīgos vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Tajā pa?ā laikā ?AstraZeneca” strādā pie vakcīnas ra?o?anas kapacitātes palielinā?anas.

Uz?ēmums ?AstraZeneca” ir sa?ēmis atbalstu vairāk nekā 1 miljarda ASV dolāru apmērā no ASV Biomedicīnas progresīvās pētniecības un izstrādes iestādes (BARDA).

Uz?ēmums sadarbojas arī ar starptautiskām organizācijām, piemēram, Epidēmijgatavības inovāciju koalīciju (CEPI), Vakcīnu un vakcinācijas globālo aliansi un Pasaules Veselības organizāciju.

Lasīt visu pazi?ojumu AstraZeneca.com ?eit >>

Informācija par COVID-19

AstraZeneca rea?ē COVID-19 pandēmijas uzliesmojuma laikā atbilsto?i uz?ēmuma pamatvērtībām: mēs sekojam zinātnei, mūsu prioritāte ir pacients, mēs rīkojamies atbildīgi. AstraZeneca mēr?is ir nodro?ināt nepārtrauktu medikamentu pieejamību pacientiem, dro?ību un veselību uz?ēmuma darbiniekiem un sabiedrībai kopumā.

Pla?āku informāciju par AstraZeneca darbībām pandēmijas laikā, varat atrast globālajā vietnē www.laserjet4250.com.

Zi?o?ana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu.

Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas zā?u lieto?anas instrukcijā.

Jūs varat zi?ot par blakusparādībām: PatientSafety.AZNordicBaltic@astrazeneca.com, kā arī tie?i Zā?u valsts a?entūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmek?a vietne: www.zva.gov.lv

Zi?ojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodro?ināt daudz pla?āku informāciju par zā?u dro?umu.

Atklātības kodekss

AstraZeneca ir uz zinātni vērsts uz?ēmums, kas izstrādā inovatīvas recep?u zāles, ilgsto?i atbalstot medicīnisko izglītību un zinātnisko izpēti.

Atklātības zi?ojuma izveide ir iespēja AstraZeneca, kā  Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) korporatīvajam biedram  apliecināt savu vērtību un principu ievēro?anu, kas ir par pamatu EFPIA Atklātības kodeksam un citām caurskatāmības prasībām Eiropā. Sadarbību ar veselības aprūpes speciālistiem/organizācijām (VAS/VAO) nosaka AstraZeneca ētiskas sadarbības politika un to pamatojo?ie standarti, kā arī absolūta jebkādu vērtību, kas paredzētas vai varētu tikt uzskatītas par nepie?emamu ietekmi, snieg?anas vai sa?em?anas nepie?au?ana.

?ajos dokumentos Jūs atradīsiet detalizētu informāciju par AstraZeneca sniegto  finansiālu un nefinansiālu atbalstu VAS un VAO. Sākumā mēs rekomendējam iepazīties ar Metodolo?iskajām piezīmēm, kas publicētas  ?ajā vietnē. ?o piezīmju mēr?is ir izskaidrot AstraZeneca pieeju informācijas izpau?anai, iek?aut galvenās definīcijas, datus par izpau?anas darbību jomu un galvenos datu apkopo?anas un zi?o?anas procesa elementus.

Metodolo?ija 2015. gads (164kb)

Zi?ojums 2015. gads (183kb)

Metodolo?ija 2016. gads (164kb)

Zi?ojums 2016. gads (148kb)

Metodolo?ija 2017. gads (124kb)

Zi?ojums 2017. gads (124kb)

Metodolo?ija 2018. gads (174kb)

Zi?ojums 2018. gads (314kb)

Metodolo?ija 2019. gads (967kb)

Zi?ojums 2019. gads (128kb)

Karjeras iespējas AstraZeneca

AstraZeneca piedāvā pla?as karjeras iespējas starptautiskā darba vidē. Lai iegūtu vairāk informāciju par vietējām un starptautiskām vakances, lūdzu nospiediet ?eit.

 

1011830.011_10/16_LV

Atbalsts pacientu organizācijām

Latvija

SIA “AstraZeneca Latvija”
Skanstes iela 50
Rīga, LV-1013
Tālrunis: +371 67377100
Fakss:+371 67377004
latvia@astrazeneca.com

Saistītās saites

Veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem

Diabēts A-Z

Materiālā vai cita veida atbalsta pieprasījums

?ī vietne pēdējo reizi ir atjaunota 26.06.2020

LV-0753-06-2020