Informacija apie COVID-19


Sveiki, AstraZeneca Lietuva svetain?s lankytojai!

Lietuvi?kai pateikta informacija yra skirta tik Lietuvos Respublikos gyventojams. Visose kitose, ?iame internetiniame puslapyje esan?iose nuorodose pateikiama tarptautinio turinio informacija, kuri gali neatitikti Lietuvos Respublikos ?statym? reikalavim?.

Vienas did?iausi? i??ūki?, su kuriais pasaulis susiduria ?iandien – u?tikrinti geresn? ?moni? sveikat?. Ypa? didelis ind?lis ?ioje srityje tenka pasauliniu mastu veikian?iai ir ? naujoves orientuotai  biofarmacijos kompanijai  ?AstraZeneca“, kuri nenuilstamai ie?ko, atranda, sukuria, pagamina ir pateikia rinkai ?e?ioms sveikatos prie?iūros sritims – v??io, ?irdies ir kraujagysli? sistemos lig?, skrand?io ir ?arnyno lig?, infekcini?, neurologini? susirgim?, kv?pavimo tak? lig? ir u?degimini? lig? gydymui – skirtus vaistus.

UAB ?AstraZeneca Lietuva“ yra vienos pirmaujan?i? ir visame pasaulyje veikian?ios kompanijos ?AstraZeneca“ rinkodaros padalinys mūs? ?alyje. Kompanija ?AstraZeneca“ s?kmingai kuria vaistus ir efektyviai bei moderniai gydo kv?pavimo tak?, kardiologijos, onkologijos, infekcini? bei centrin?s nerv? sistemos ligas. Savo veikl? Lietuvoje ?AstraZeneca“ prad?jo 1999 m. bir?el?. Kompanija teikia informacij? apie ?AstraZeneca“ produktus ir rūpinasi nauj? produkt? ?diegimu mūs? ?alyje.


?AstraZeneca“ bendradarbiauja su Oksfordo universitetu d?l galimos COVID-19 vakcinos sukūrimo

2020 m. baland?io m?n. pabaigoje ?AstraZeneca“ paskelb? apie savo ketinim? bendradarbiauti su Oksfordo universitetu d?l galimos COVID-19 vakcinos. ?is susitarimas jau yra galutinai patvirtintas ir klinikiniai bandymai d?l galimos vakcinos jau yra vykdomi. Prad?ioje, ?i? klinikini? tyrim? metu, vakcinos saugumas ir veiksmingumas buvo tiriamas sveikiems 18 iki 55 met? am?iaus savanoriams. Tuo pa?iu metu ?AstraZeneca“ siekia pagerinti vakcinos gamybos paj?gumus.

“AstraZeneca” gavo daugiau nei 1 mlrd. JAV doleri? param? i? Jungtini? Amerikos Valstij? Biomedicinos pa?angi?j? tyrim? ir pl?tros tarnybos (BARDA).

Taip pat, bendrov? bendradarbiauja su tokiomis tarptautin?mis organizacijomis kaip Pasirengimo epidemijoms inovacij? koalicija (CEPI), ?Gavi“ Vakcin? Aljansas ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Daugiau informacijos rasite ?IA

Pagrindiniai kontaktai

UAB ?AstraZeneca Lietuva“
Spaudos g. 6-1, LT-05132,
Vilnius, Lietuva
Tel:+370 52660550
Fax:+370 52660555

astrazeneca.lithuania@astrazeneca.com
http://www.astrazeneca.lt/Pagrindin?s terapin?s sritys


Informacija apie COVID-19

?AstraZeneca“ vadovaudamasi savo vertyb?mis – lyderyste moksle, rūpes?iu pacientais, teising? sprendim? pasirinkimu, aktyviai reaguoja ? COVID-19 protrūk?. Mūs? prioritetai yra u?tikrinti nuolatin? vaist? tiekim? pacientams ir saugoti vis? mūs? darbuotoj? ir bendruomeni? sveikat? bei gerov?.

Daugiau informacijos apie tai, k? mes darome, galite rasti AstraZeneca tinklalapyje www.laserjet4250.com


Informacija apie param?


2019 metais UAB ?AstraZeneca Lietuva“ r?m? ?ias pacient? organizacijas:

Kauno apskrities Moter? sveikatos draugija ?Alma“ – 300 Eur.;

Onkologin?mis ligomis sergan?i? moter? draugija ?EIVENA“ – 300 Eur.;

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) – 25000 Eur.;

Plung?s sergan?i?j? cukriniu diabetu klubas – 400 Eur.;
Atskleidimo kodeksas

Kompanija AstraZeneca yra ? moksl? orientuota bendrov?, kurianti inovatyvius receptinius vaistus ir remianti nuolatin? medicinin? ?vietim? bei mokslines studijas. Skaidrumo ataskaita - galimyb? AZ ?rodyti savo ?sipareigojim? laikytis vertybi? ir princip?, kuriuos ?tvirtina EFPIA Atskleidimo kodeksas ir kiti skaidrumo reikalavimai Europoje. Bendradarbiavim? su sveikatos prie?iūros specialistais (SPS) bei sveikatos prie?iūros organizacijomis (SPO) reglamentuoja AZ Eti?ko bendradarbiavimo politika, kuri pabr??ia, kad AZ netoleruoja joki? verting? daikt? teikimo ar gavimo, kurie yra arba gali būti vertinami kaip darantys netinkam? ?tak?.

?iame puslapyje yra pateikiama detali ataskaita apie SPS/SPO perleistas vertes 2019 metais. Rekomenduojame i? prad?i? perskaityti metodologin? prane?im?, kuris taip pat yra ?iame puslapyje.
Karjeros galimyb?s AstraZeneca


AstraZeneca siūlo pla?ias karjeros galimybes tarptautin?je aplinkoje. Jei norite su?inoti daugiau apie laisvas darbo vietas, spauskite ?ia.
Prane?imas apie nepageidaujam? rei?kin?

Jei norite prane?ti apie nepageidaujam? reakcij? ? vaist?, skambinkite ?iais telefon? numeriais:

  • Telefonais darbo valandomis:+370 52644566;
  • Telefonais nedarbo valandomis: +370 5266 0550, +370 699 95440,+370 685 06990;
  • Faksu: +370 5266 0555;

Arba ra?ykite elektroniniu pa?tu: PatientSafety.AZNordicBaltic@astrazeneca.com


LT-0732-06-2020, paskutin? kart? atnaujinta: 26.06.2020