Slovenija


AstraZeneca v Sloveniji

Izbolj?anje zdravja je najve?ji izziv, s katerim se soo?a ves svet.

Kot globalna biofarmacevtska dru?ba AstraZeneca prispeva k odkrivanju, razvoju in tr?enju inovativnih zdravil z razli?nih terapevtskih podro?ij.

Na? cilj je prispevati k izbolj?anju zdravja z visokokakovostnimi in u?inkovitimi zdravili, ki bodo pomagala bolnikom.

AstraZeneca, podru?nica v Sloveniji je usmerjena v tri klju?na terapevtska podro?ja: onkologija, bolezni dihal ter sr?no-?ilne in presnovne bolezni.

Sodelujemo s strokovnjaki z ve? podro?ij zdravstva, da bi la?je razumeli vse izzive ter izrabili vse svoje sposobnosti in vire za dosego skupnega cilja: izbolj?anje zdravja.

Kontakt:

AstraZeneca UK Limited, Podru?nica v Sloveniji
Verov?kova 55
1000 Ljubljana

Telefon: 01 51 35 600
Faks: 01 51 35 635AstraZeneca je globalno usmerjena v ?est terapevtskih podro?ij


Zdravila dru?be AstraZeneca, ki so registrirana v Sloveniji


Povzetki glavnih zna?ilnosti zdravil

Informacije o registriranih zdravilih dru?be AstraZeneca na slovenskem trgu najdete na spletni strani Centralne baze zdravil.

?e imate dodatna vpra?anja v zvezi z na?imi zdravili, se obrnite na nas prek telefonske ?tevilke:
01 51 35 600.

V podru?nici AstraZeneca Slovenija smo usmerjeni v 3 klju?na terapevtska podro?ja: onkologija, bolezni dihal ter sr?no-?ilne in presnovne bolezni. Sodelovanje s skupinami bolnikovV dru?bi AstraZeneca se zavedamo, kako pomembni so eti?ni in transparentni odnosi z zdru?enji bolnikov. Zato si skladno s cilji in zahtevami kodeksa EFPIA prizadevamo za transparentne odnose z zdru?enji bolnikov ter s tem namenom zagotavljamo javno dostopen seznam finan?ne pomo?i, ki smo jim jo kot farmacevtska industrija namenili.

Dru?ba AstraZeneca si ?tevilne interese deli z zdru?enji bolnikov in si bo skladno z veljavno zakonodajo EU, nacionalno zakonodajo ter kodeksi obna?anja ?e naprej prizadevala za medsebojno spo?tovanje in sodelovanje.

AstraZeneca, podru?nica v Sloveniji, je leta 2019 sodelovala s petimi skupinami bolnikov, ki smo jim pomagali v skupnem znesku 58.000 EUR:

· Dru?tvu plju?nih in alergijskih bolnikov Slovenije smo darovali 18.000 EUR kot pomo? pri izvedbi edukacijskega programa za bolnike z astmo ter kampanje osve??anja o plju?nem raku.

· Slovenskemu zdru?enju za boj proti raku dojk Europa Donna smo darovali 15.000 EUR kot pomo? pri izvajanju letnega programa.

· Dru?tvu diabetikov Ptuj smo darovali 1.000 EUR kot pomo? pri izvajanju letnega programa.

· Zvezi koronarnih dru?tev in klubov Slovenije smo namenili 4.000 EUR za pomo? pri izvedbi projekta opolnomo?enja koronarnih bolnikov.

· Z Zvezo dru?tev diabetikov Slovenije pa smo sklenili partnerski sporazum v vrednosti 20.000 EUR za izvedbo programa osve??anja otrok o zdravem na?inu ?ivljenja.


Objava prenosa sredstev ZD in ZO


Zaposleni v dru?bi AstraZeneca verjamemo, da sodelovanje med farmacevtskimi dru?bami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami pozitivno vpliva na kakovost obravnave bolnikov in je nujno potrebno za razvoj novih, inovativnih zdravil in metod zdravljenja.

Za uspe?no zdravljenje je klju?no zaupanje bolnika v zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije, da so slednji seznanjeni z najnovej?imi mo?nostmi zdravljenja ter nepristranski pri predpisovanju zdravil in priporo?anju metod zdravljenja.

Menimo, da se preglednost sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami najbolje dose?e s samoregulacijo in zato smo se zavezali, da bomo spo?tovali Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih dru?b.

Metodolo?ko obvestilo o poro?anju podatkov za leto 2019

Javna objava prenosa sredstev 2019

Metodolo?ko obvestilo o poro?anju podatkov za leto 2018

Javna objava prenosa sredstev 2018

Metodolo?ko obvestilo o poro?anju podatkov za leto 2017

Javna objava prenosa sredstev 2017

Metodolo?ko obvestilo o poro?anju podatkov za leto 2016

Javna objava prenosa sredstev 2016

Metodolo?ko obvestilo o poro?anju podatkov za leto 2015

Javna objava prenosa sredstev 2015


Kariera v dru?bi AstraZeneca

V dru?bi AstraZeneca si prizadevamo ustvariti delovno okolje, ki zaposlenim predstavlja izziv in spodbuja njihovo ustvarjalnost in u?inkovitost.

?e vas zanima delo pri nas, nam lahko svoj ?ivljenjepis po?ljete na elektronski naslov infosi@astrazeneca.com.Poro?anje ne?elenih u?inkov

Zbiranje, ocenjevanje in vrednotenje domnevnih ne?elenih u?inkov zdravil ob upo?tevanju klini?nih koristi zdravila nam omogo?a bolj?e poznavanje ne?elenih u?inkov in posledic le-teh, odkrivanje dejavnikov tveganja in ?e neodkritih ne?elenih u?inkov ter tako natan?nej?e poznavanje varnostnega profila zdravila.

Domnevni ne?eleni u?inek zdravila pomeni sum na ne?eleni u?inek, pri katerem je mogo?a vzro?na povezanost med zdravilom in ne?elenim dogodkom. Za namen poro?anja je dovolj sum, da je ne?eleni u?inek povezan z zdravilom.   

?e sumite, da imate domnevni ne?eleni u?inek zdravila dru?be AstraZeneca, ga lahko poro?ate:

  1. svojemu zdravniku,
  2. na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo?ke (JAZMP) ali
  3. direktno nam preko povezave https://aereporting.astrazeneca.com/content/WebsiteServices/Global/286-globalaereporting-com/si/si/home.html.

Kako priti do nas

AstraZeneca UK Limited, Podru?nica v Sloveniji

Verov?kova 55

1000 Ljubljana


Informacija pripravljena: junija 2020/SI-0969.